Публикации

Показват се публикации с етикета Област Добричка

Обръщение от изп. директор на Водоснабдяване и канализация Добрич АД

Изображение
На 15.01.2018 г. от 14.15 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Бизнес планът е входиран в КЕВР още през 2016 година, след като е бил разгледан от Асоциацията по ВиК и предложен на вниманието на всички общини от област Добрич. На два пъти – през 2016 г. и през 2017 г., е претърпял леки корекции.
В него е заложено през 2016 г. и 2017 г. цената на водата, предоставяна от „ВиК Добрич” АД, да е намалена с минимум 2 стотинки, но това не е направено. Заложената прогноза за 2018 г. е увеличение с 4 стотинки за куб. м, като е предложено плавно увеличение на цената до 2021 г. Предлаганото увеличение за 2018 г. с 4 ст./ куб. м като процент е 1,6 и е в пъти по-малко в сравнение с ръста на цените на другите водоснабдителни дружества в страната …

„Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“

Изображение
Изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ подрежда ОИЦ-Добрич
В периода 24-30 ноември 2014 г. мрежата от 28 информационни центъра, част от която е и Областен информационен център - Добрич, организират Изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.".
По време на инициативата във всички общини от област Добрич ще бъдат подредени изложби със снимки и информация за реализираните до момента проекти по оперативните програми през програмен период 2007-2013 г. и постигнатите резултатите от тяхното изпълнение. В допълнение към изложбите ще се организират безплатни за местната общественост културни прояви. Информация за предстоящите концерти ще дават разпространените афиш-покани.
В деня на мероприятието експертите от ОИЦ-Добрич ще присъстват с мобилен офис в съответната община, където всички заинтересовани и активно търсещи информация лица могат да получат допълнителна информация за проектите включени в изложбата, както и актуална информация за процеса на програ…

Номинация от област Добрич

Изображение
Номинация от област Добрич печели Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски”

Изтъкнатият български писател акад. Антон Дончев е носителят на държавната награда „Св. Паисий Хилендарски" за 2014 г., съобщи Пресслужбата на Министерски съвет. Той е определен от жури с председател акад. Стефан Воденичаров - председател на БАН.
Припомняме, че област Добрич участва с две номинации за годишната Държавна награда „Св. Паисий Хилендарски" за 2014 г., които бяха предложени от общините Генерал Тошево и Балчик. Имено предложението на община Генерал Тошево бе за писателя Антон Дончев, който с цялостната си творческа и научна дейност, допринася за запазване на българската национална идентичност и духовни ценности, за популяризиране на българското културно наследство, както и за ярката му гражданска доблест.

Наградата бе връчена днес, 3 ноември от служебния министър-председател проф. Георги Близнашки. При получаване на високото отличие, акад. Дончев заяви: „Св. Паисий Хилендарски е най-ярка…

488 одобрени безработни лица

Изображение
Шест проекта за наемане на 488 безработни лица одобри Областната комисия по заетост
При откриването на заседанието, заместник областният управител Исмет Абил припомни, че регионалните програми за заетост са действен инструмент на политиката на пазара на труда, посредством който местните организации и общности могат да решават проблеми на местния пазар на труда, като повишават предлагането на работни места и заетостта в региона и обучават безработни лица.

За съгласуване и предлагане за включване в Националния план за действие по заетостта - 2015 г., в Комисията по заетост към Областния съвет за развитие - Добрич, са постъпили 6 регионални програми за заетост. Те бяха представени в резюме от представителите на съответната община:
1. Регионална програма за заетост, разработена от Община Генерал Тошево, предлага заетост за 9 месеца на 240 безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 г. Предвижда се ангажираните по програмата лица да изпълняват дейности по подреждане, архивир…

Без изненади започва тази зима в област Добричка

Изображение
Общини и ведомства заявяват готовност за работа при зимни условия
Участниците в разширеното съвещание /кметовете и представители на общини и ръководители на дружества и ведомства/, имащи отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2014-2015 г., докладваха за готовността на общините и структурите, които ръководят. От изготвените им доклади стана ясно, че са актуализирани общинските планове и са проведени заседанията на щабовете, изготвени са списъците на машините, предвидените мероприятия се изпълняват в срок с оглед намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата. Учебните заведения и детските градини са снабдени с гориво, на лице е готовност за обгрижване на болните на хемодиализа. Подготовката във всички звена върви в обичайните параметри с нормален ритъм. Поставен бе въпросът за изтеглянето на закъсалите автомобили при снегонавявания и отговорността на водачите и тяхното задължител…

Подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка

Изображение
Областният управител ще проведе съвещание за зимната подготовка на областта
В изпълнение на Закона за администрацията и Закона за защита при бедствия, на 28 октомври Областният управител Недко Марчев ще проведе работно съвещание на Областния щаб за готовността на област Добрич за работа при зимни условия. Участниците в съвещанието ще докладват за готовността на структурите, които ръководят и предприемането на превантивни действия с цел да се намалят последствията за населението и да се осигури ефективно функциониране на инфраструктурата на областта при усложнена зимна обстановка.

Днес, 23 октомври, изтича срокът, определен в заповедта на Областния управител, за предоставяне на писмени доклади от общини и ръководители на дружества и ведомства, имащи отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2014-2015 г.

Регионалния координационен комитет се проведе в Шумен

Изображение
На 16 октомври 2014 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Областната администрация в гр. Шумен се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министер…

Доброволните формирования за защита при бедствия

Изображение
Дейността на доброволните формирования бе обсъдена на семинар
Във връзка с правомощията и задълженията на Областния управител, произтичащи от Закона за администрацията и от Закона за защита при бедствия, на 15.10.2014 г. в Областна администрация Добрич, се проведе семинар за продължаване работата по изграждането и подобряването на организацията на дейността на доброволните формирования. Семинарът бе открит от заместник областния управител Даниел Йорданов. Участваха кметове и представители на кметски екипи, както и служители, имащи задължения по защитата при бедствия.
В хода на дневния ред, бе разгледано актуалното състояние на формированията в област Добрич; представена бe „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования". Присъстващите са били запознати с измененията на нормативната база, регламентираща организацията и дейността на тези структури. Дискутирани са били въпроси, свързани с реда и начина на оповестяване и събиране…

Регионалният съвет за развитие

Изображение
Регионалният съвет за развитие /РСР/ ще заседава в Шумен

Областният управител Недко Марчев ще вземе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район, което ще се проведе в Шумен на 16 октомври 2014 г.
В рамките на заседанието ще бъде представена обобщена информация за първото полугодие на 2014 г., относно изпълнението и въздействието на 7-те Оперативни програми /ОП/, както и на други програми, съфинансирани от Европейските фондове за периода 2007-2013 г., върху социално-икономическото развитие на Североизточен район.
Регионалният съвет за развитие ще обсъди Годишна индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на Съвета през 2015 г.
Представител на Централното координационно звено ще запознае присъстващите със сключеното с Европейската комисия (ЕК), Споразумение за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционн…

Всички секции в областта са осигурени с изправна копирна техника

Изображение
В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на парламентарните избори на 5 октомври, и в отговор на постъпило писмо от Министерски съвет, Областна администрация Добрич изиска и обобщи информацията от осемте общини: Копирните устройства за област Добрич са 394 на брой и са в изправно състояние. За всички са осигурени консумативи /мастило, тонер, хартия/. От копирните машини 10 са резерв /секциите в областта са 384/.

207 000 бюлетини пристигнаха в Областна администрация

Изображение
В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на изборите, Областна администрация Добрич ще раздаде бюлетините на осемте общини по предварително изготвен график на 1 октомври, сряда.
Припомняме, че във връзка с предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и централизираната доставка на бюлетини и изборни книжа, Областният управител Недко Марчев упълномощи служители на Областна администрация, които получиха изборните материали на 28 септември, неделя, от „Печатница на БНБ"АД. След доставянето на бюлетините в Областна администрация Добрич, те остават под контрола на Областната администрация и РИК и се разпределят по общини.

Започна централизираната доставка на бюлетините и изборните книжа

Изображение
Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и централизираната доставка на бюлетини и изборни книжа, Областният управител Недко Марчев упълномощи служители на Областна администрация, които ще получат материалите /съгласно предварително изготвен график/ на 28 септември, неделя.
Предаването на хартиените бюлетини и книжа ще се извършва на територията на „Печатница на БНБ"АД, съобщиха от ЦИК. Бюлетините се съхраняват в печатницата на БНБ до момента, в който трябва да бъдат транспортирани в съответната област. "Процедурата за транспортиране на бюлетините е толкова строга, колкото и на ценни книжа от печатницата от БНБ", обясниха от ЦИК. Запечатаните камиони ще бъдат охранявани с полицейска или жандармерийска охрана. След доставянето на бюлетините в съответните области, те остават под контрола на областните администрации и РИК и се разпределят по общини.
В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на избо…

Международни наблюдатели в Добрич

Изображение
Областният управител посрещна международни наблюдатели
Днес, 24 септември 2014 г., Областният управител Недко Марчев и главният секретар на Областна администрация Божидар Божилов проведоха среща с представители на Ограничената мисия за наблюдение на избори /ОМНИ/ към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ - Харолд Отто и Меги Любани.

В отговор на проявения интерес към цялостната подготовка, функциите, задачите и ангажиментите, които има Областна администрация в изборния процес, Областният управител и главният секретар коментираха отделните стъпки в организацията до момента; добрата комуникация и взаимодействие с РИК и общинските администрации по места, съобразно определените срокове в Изборния кодекс и указанията на Централната избирателна комисия.

Областният управител подчерта готовността на институцията да осигури нормално, спокойно и законосъобразно изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка, като целта е провеждането на че…

4 обучения за служителите на Областна управа в Слънчев бряг

Изображение
Служители на Областна администрация преминаха обучение по проект

В изпълнение на Договор № 3/30.07.2014 г., сключен между Областна администрация - гр. Добрич и ДЗЗД «Ефективност и компетентност» гр. Варна, с предмет: „Обучения по ключови компетентности" и във връзка с изпълнение на Договор № А13-22-28 от 25.04.2014 г. "Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", от 19.09.2014 г. до 21.09.2014 г. ДВАДЕСЕТ служители на Областна администрация - гр. Добрич, преминаха първото обучение по Проекта, на тема «Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация».
Обучението се проведе в к.к. «Слънчев бряг», х-л «Планета».
Съгласно договора, за служителите на Областна администрация - гр. Добрич са предвидени общо четири обучения по Дейност 3 «Обучения по ключови компетен…