Dobrich News Добрич новини

Регионалния координационен комитет се проведе в Шумен

На 16 октомври 2014 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Областната администрация в гр. Шумен се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
Заседанието бе открито и ръководено от Петко Шаренков - Oбластен управител на област Шумен и председател на РСР и на РКК в СИР, с мандат 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г. Представени бяха актуализираните състави на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет, както и представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС за програмния период 2014-2020 г.
Регионалния съвет за развитие обсъди и прие Годишна индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на Съвета през 2015 г. Проектът на Програмата е разработен от Секретариата на Съвета и предварително съгласуван между областните управители на областите Варна и Търговище, които ще председателстват на ротационен принцип РСР СИР през следващата година.
Представител на работния екип, определен да изготви Последващата оценка, относно изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-2013 г., запозна членовете на РСР и РКК в СИР с методиката и основните насоки за разработване на оценката.
Един от акцентите в дневния ред на заседанието беше представянето на проекти, насочени към устойчиво развитие на туризма в област Шумен, на база богатото й природно и културно-историческо наследство: «Корените на България» и «Оттука започва България», финансирани по ОПРР 2007-2013 г., с бенефициент Община Шумен и „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато" и „Природен парк "Шуменско плато" - европейски парк за бъдещето", финансирани по ОПОС 2007-2013 г., с бенефициент ДПП "Шуменско плато". Преподаватели от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" представиха перспективите за обучение по специалностите «География», «Туризъм», «История», «Археология» и «Културно-историческо наследство и туризъм» и възможностите за успешна реализация на завършилите студенти на територията на област Шумен и Североизточен район.
Във връзка с представянето и обсъждането на темата, с право на съвещателен глас на заседанието бяха поканени 11 представители на академични институции, местна власт, НПО, браншови организации и бизнеса, работещи в сферата на туризма в Североизточен район.
Секретарят на РСР СИР представи обобщена информация за първото полугодие на 2014 г., относно изпълнението и въздействието на 7-те Оперативни програми /ОП/, както и на други програми съфинансирани от Европейските фондове за периода 2007-2013 г., върху социално-икономическото развитие на Североизточен район. Броят на сключените и изпълнявани договори в района, по данни на Управляващите органи на програмите, е следният: по 7-те ОП - общо 601 договора, на обща стойност 1 269 844 164,64 лв., като размерът на изплатените средства е над 40% от размера на договорените; по Оперативните програми за развитие на селските райони и на сектора «Рибарство» - общо 87 договора, на обща стойност 46 391 541,62 лв.; по Оперативните програми за трансгранично и териториално сътрудничество - общо 84 договора, на обща стойност 43 735 606,59 лв. Спрямо края на 2013 г. общият брой на всички договори е намалял с 18 %, а общият размер на договорените средства се е увеличил с 9%.
Представителят на Централното координационно звено запозна присъстващите със сключеното с Европейската комисия (ЕК), Споразумение за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през периода 2014-2020 г. С документа се определя стратегията на страната ни и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Инвестициите на обща стойност 9,8 млрд. евро (с приноса на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство) ще бъдат насочени към развитие на образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, добро управление и достъп да качествени административни услуги.
Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация, относно напредъка в преговорния процес с ЕК по всяка от съответните програми за периода 2014-2020 г.

Областният управител на Добрич Недко Марчев взе участие в днешното заседание на Регионалния съвет за развитие.