Dobrich News Добрич новини

Регионалният съвет за развитие

Регионалният съвет за развитие /РСР/ ще заседава в Шумен

Областният управител Недко Марчев ще вземе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район, което ще се проведе в Шумен на 16 октомври 2014 г.
В рамките на заседанието ще бъде представена обобщена информация за първото полугодие на 2014 г., относно изпълнението и въздействието на 7-те Оперативни програми /ОП/, както и на други програми, съфинансирани от Европейските фондове за периода 2007-2013 г., върху социално-икономическото развитие на Североизточен район.
Регионалният съвет за развитие ще обсъди Годишна индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на Съвета през 2015 г.
Представител на Централното координационно звено ще запознае присъстващите със сключеното с Европейската комисия (ЕК), Споразумение за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г.