Dobrich News Добрич новини

488 одобрени безработни лица

Шест проекта за наемане на 488 безработни лица одобри Областната комисия по заетост
При откриването на заседанието, заместник областният управител Исмет Абил припомни, че регионалните програми за заетост са действен инструмент на политиката на пазара на труда, посредством който местните организации и общности могат да решават проблеми на местния пазар на труда, като повишават предлагането на работни места и заетостта в региона и обучават безработни лица.

За съгласуване и предлагане за включване в Националния план за действие по заетостта - 2015 г., в Комисията по заетост към Областния съвет за развитие - Добрич, са постъпили 6 регионални програми за заетост. Те бяха представени в резюме от представителите на съответната община:
1. Регионална програма за заетост, разработена от Община Генерал Тошево, предлага заетост за 9 месеца на 240 безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 г. Предвижда се ангажираните по програмата лица да изпълняват дейности по подреждане, архивиране и почистване на книгохранилища в читалищните библиотеки; почистване на канавки и банкети на четвъртокласна пътна мрежа; почистване и поддържане на района на КПП Йовково, почистване на улици и нерегламентирани сметища, на спортните обекти, на общинския сграден фонд и гробищните паркове на територията на населените места в общината.
Необходимите средства за финансиране на програмата са в размер на 1 017 000 лв., от които 993 000 лв. от Държавния бюджет, а 24 000 лв. от работодателя Община Генерал Тошево.

2. Регионална програма за заетост, разработена от Община Шабла, предвижда през 2015 г. да бъдат разкрити 43 работни места, на които да се осигури 9 месечна заетост на безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25г.
Наетите лица ще изпълняват дейности по почистване и поддържане на ГКПП - Дуранкулак, ежедневно почистване на крайбрежната ивица през летния сезон, хигиенизиране на улиците в гр. Шабла и селата Горун, Езерец, Крапец, Ваклино и Дуранкулак, почистване и поддържане на спортните площадки на територията на гр. Шабла и селата Езерец, Крапец и Дуранкулак, поддържане на Градския парк, речното корито, затревяване и зацветяване на централната градска част в гр. Шабла.
Необходимите средства за финансиране са в размер на 200 076 лв., от които 191 046 лв. от Държавния бюджет, а 9 030 лв. от Община Шабла.

3. Регионална програма за заетост, разработена от Община Тервел, ще осигури заетост за 9 месеца на 100 безработни от две целеви групи: безработни над 50-годишна възраст и безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход).
Предвижда се ангажираните лица да изпълняват дейности по подготовката на площи за общински разсадник в с. Полковник Савово и производство на пролетно-есенен разсад, както и поддръжката на девет пътни участъка от общинската пътна мрежа на територията на общината.
Необходимите средства за финансиране на програмата са в размер на 413 762 лв., от които 407 322 лв. от Държавния бюджет, а 6 440 лв. от Община Тервел.

4. Регионална програма за заетост, разработена от Община Балчик, предвижда 15 безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход), да преминат обучение по част от професия "работник в озеленяването".
След завършване на обучението, лицата ще бъдат наети за 6 месеца и ще изпълняват дейности по почистване и засаждане на алеи, поддържане на зелени площи, създаване и оформяне на цветни лехи на площад „21 септември" и алея „Ехо" в гр. Балчик.
Необходимите средства за финансиране на програмата са в размер на 52 450 лв., от които 49 650 лв. от Държавния бюджет, а 2 800 лв. Ще бъдат осигурени от работодателя Община Балчик.
5. Регионална програма за заетост, разработена от Община Добричка, предвижда 10 безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25г., да преминат обучение по професия "пътен строител", специалност "пътища, магистрали и съоръжения".
След завършване на обучението, лицата ще бъдат наети за 6 месеца и ще изпълняват дейности по поддъръжане на общинската пътна мрежа на територията на общината.
Необходимите средства за финансиране на програмата са в размер на 34 600 лв., от които 33 600 лв. от Държавния бюджет и 1 000 лв. от работодателя.

6. Регионална програма за заетост, разработена от Община Крушари, предвижда да бъдат разкрити 80 работни места за безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход) и безработни лица над 50 годишна възраст.
30 от наетите лица в продължение на 5 месеца ще бъдат ангажирани в дейности по подпомагане на извършването на археологически разкопки на археологически обект „Късноантичен град Заллдапа" - местност Калето /до с. Добрин/.
Останалите 50 лица, в продължение на 9 месеца ще изпълняват дейности по ремонт и поддръжка на общински сгради, детски градини, училища, Дом за деца с умствена изостаналост - с. Крушари, Дом за стари хора - с. Добрин, както и поддръжка на сградния фонд на новопостроения гранично - пропусквателен пункт край с. Северняк.
Необходимите средства за финансиране на програмата са в размер на 289 500 лв., от които 288 000 лв. от Държавния бюджет и 1 500 лв. от Община Крушари.

В 6-те програми през 2015 г. се предвижда да бъдат включени общо 488 безработни лица, на които ще се осигури заетост до 9 месеца. В квалификационно обучение ще бъдат включени 25 от тях. За реализацията на проектите са необходими 2 007 388 лв., от които от Държавния бюджет - 1 962 218 лв.