/*------

Горещи Новини / Breaking News

Доброволните формирования за защита при бедствия

Дейността на доброволните формирования бе обсъдена на семинар
Във връзка с правомощията и задълженията на Областния управител, произтичащи от Закона за администрацията и от Закона за защита при бедствия, на 15.10.2014 г. в Областна администрация Добрич, се проведе семинар за продължаване работата по изграждането и подобряването на организацията на дейността на доброволните формирования. Семинарът бе открит от заместник областния управител Даниел Йорданов. Участваха кметове и представители на кметски екипи, както и служители, имащи задължения по защитата при бедствия.
В хода на дневния ред, бе разгледано актуалното състояние на формированията в област Добрич; представена бe „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования". Присъстващите са били запознати с измененията на нормативната база, регламентираща организацията и дейността на тези структури. Дискутирани са били въпроси, свързани с реда и начина на оповестяване и събиране на доброволците при необходимост, които са залегнали в плановете за защита при бедствия.