Dobrich News Добрич новини

Важно съобщение за гражданите, засегнати от наводнението

Община град Добрич информира гражданите, засегнати от наводнението на 19-20 юни 2014 год., които по преценка на комисията, назначена по чл.196, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, следва да предприемат действия по:
1.частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на заповед от кмета на общината по чл.195, ал.4 от ЗУТ и разрешение за строеж;

2.премахване на жилищни сгради, за които е издадена заповед от кмета на общината по чл.195, ал.6 от ЗУТ, станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят, като за възстановяването им е необходимо да се издаде разрешение за строеж.

Кметът на Добрич Детелина Николова ще предложи на Общинския съвет през месец юли безплатно извършване на административните услуги за:

1.издаване скица- извадка от действащ подробен устройствен план за поземлен имот /ПИ/ или урегулиран поземлен имот /УПИ/;

2.виза за проектиране;

3.одобряване на инвестиционен проект;

4.издаване разрешение за строеж.Община град Добрич