Dobrich News Добрич новини

Върховен административен съд върна за ново разглеждане делото за Бакарди клуб ООД

С определение №8595 от 23.06.2014г. по адм. дело 2743/2014 г., Върховен административен съд на Република България отменя определение № 13 от 20.01.2014 г. по адм. дело 26/2014 г. на Административен съд - Добрич и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
С отмененото определение, Административен съд - Добрич остави без разглеждане жалбата на Областния управител срещу Решение № 27-15 по Протокол 27 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 17.12.2013 г., с което по заявление на „Бакарди клуб" ООД гр. Добрич, е дадено съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) за УПИ-I за „Къща музей" в кв.№ 537 на ЖК „Русия 1", град Добрич, предвиждащ обособяване на два нови имота, както следва: УПИ ХІХ - „за Дом - паметник" - с площ 4 417 кв. м. и УПИ ХХ - „за ОО" - с площ 641 кв. м, за масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.615.7632.2.
В мотивите си за отмяната на определението на Административен съд - Добрич, Върховният административен съд посочва, че неправилно първоинстанционният съд е приел, че решението на Общинския съвет е част от процедурата по изменение на ПУП и като такова не подлежи на оспорване от страна на Областния управител.

Повече информация можете да намерите на http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/6eaa3d855f7f246ec2257cff003273c0?OpenDocument