Dobrich News Добрич новини

Районен съд Балчик за запознаване на местната общественост

Продължава кампанията на Районен съд Балчик за запознаване на местната общественост с приложението на медиацията
РС Балчик продължава започналата през 2015 година кампания за популяризиране на медиацията като способ за доброволно, бързо и евтино разрешаване на възникнали спорове. Инициативата е посветена на 16 април – деня на Конституцията и юриста.
На 13 април 2016 година двама съдебни служители Миглена Йорданова и Радостина Стоилова се срещнаха със заинтересовани граждани в селата Кранево, Оброчище и Рогачево, община Балчик. Обсъдено бе приложението на медиацията при разрешаване на спорове за издръжка, родителска отговорност, по въпросите за делба на наследствени имоти, договорни отношения и тяхното неизпълнение.
Проявилите желание да научат за медиацията, бяха информирани за програма „Спогодби”, която действа в РС Балчик от 2012 година и чиято цел е да предостави на гражданите необходимата им информация и те да бъдат насърчени да ползват медиацията като модел за ускорено и взаимоизгодно решаване на спорове.
Обученият за медиатор съдебен служител Миглена Йорданова запозна присъстващите с института. Представи казуси по прилагането му и отговори на въпросите, зададени от участниците в събирането. Интерес за присъстващите бе прилагането на медиацията при конфликтни междусъседски взаимоотношения и при случаите на физическа саморазправа.
Срещата бе осъществена с активното съдействие на представителите на местните общински органи в селата Оброчище, Кранево и Рогачево.
Акцията продължава със Седмица на медиацията, която ще се проведе от 18 до 22 април в Съдебната палата. Служител на съда, обучен като медиатор, ще приема потребителите на съдебни услуги от 13 до 15 ч. в кабинет № 206. Медиаторът ще отговаря на питания относно възможностите за приложение на института към съдебни казуси и за начина на осъществяване на медиационната процедура.
Медиация е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните, които осъзнават и отчитат най-пълно интересите си, те спестяват време, пари и емоции. Всяко споразумение по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районния съд. Ако медиацията се постигне по време на висящ съдебен спор, съдът връща ½ от внесената държавна такса.

Медиацията може да бъде определена като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове