Breaking News

Среща, посветена на детското правосъдие

Съдии от Районен съд Балчик обсъдиха детското правосъдие с ученици в града.


Среща, посветена на детското правосъдие, проведоха днес председателят на Районен съд Балчик Ивелина Велчева и заместник-председателят на съда Цонко Иванов. Те посетиха СОУ“Христо Ботев“ в гр.Балчик, където обсъдиха с ученици от горните класове законодателството, свързано с детското правосъдие, и неговото приложение.

Визитата е част от инициативите, с които се отбелязва 135–ата годишнина от създаването на Районен съд Балчик с Указ №465/15.08.1880г. на Александър Първи Батенберг. Председателят на съда г-жа Велчева покани учениците на посветения на юбилея „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 30.09.2015 г. от 10 ч.

На срещата в СОУ „Христо Ботев” днес заместник-председателят на съда Цонко Иванов разясни хуманното отношението на държавата към децата и очакваните законодателни промени за младежкото правосъдие. Разисквани бяха понятието малолетно и непълнолетно лице, противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие деца и предвидените възпитателни мерки за тях в Закона за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Учениците бяха запознати с правата на децата при участието им в административни, граждански и наказателни процедури. Разискван беше и въпросът за домашното насилие, както и очертаните в Закона за защита от домашното насилие мерки, предвидени за извършителя на домашното насилие. В експозето на магистрата често бе споменаван Законът за закрила на детето с възможността ненавършилия пълнолетие гражданин да се обърне за съдействие към отдел „Закрила на детето” при „Дирекция за социално подпомагане” при защита на неговите права и законни интереси.

Интересът на учениците от СОУ „Христо Ботев” към темата пролича от активното им участие в решаването на реален съдебен казус. Съдиите ги запознаха с доказателствата по дело за грабеж, извършен от непълнолетен, и с приложимата законова норма. След обсъждане помежду си децата решиха, че с извършителя на деянието трябва да работи педагог и психолог с цел коригиране на поведението му в бъдеще. Учениците определиха на подсъдимия наказание в същия размер, който преди това е отсъдил и съдията по делото.