Dobrich News Добрич новини

66% от добруджанските фирми декларираха печалбата си по интернет

11534 е общият брой на подадените декларации от корпоративни клиенти в НАП Добрич до края на март на 2017 година. 7570 от тях са подадени по електронен път, което представлява 66% от общо подадените декларации. 2 500 от дружествата са подали декларациите си в местния офис на НАП, а 1464 са ползвали услугите на „Български пощи“. Всички юридически лица, които са подали годишните си декларации по електронен път и са внесли дължимия данък до 31 март, ползват отстъпка 1% от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лева.

От НАП Добрич напомнят, че до 2 май физическите лица декларират доходите си за 2016 година. Годишна декларация подава всеки, който е получил доходи по извънтрудови правоотношения. Работилите по граждански договор през изминалата година също подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. До 2 май годишна данъчна декларация подават и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код - ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.
Повече информация за декларирането и плащането на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.