Dobrich News Добрич новини

Дарителската кампания за Ивилина Димова от Балчик продължава

ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ
ЗА ИВИЛИНА ДИМОВА ОТ БАЛЧИК
ПРОДЪЛЖАВА!

Балчиклийката Иви­ли­на Ди­мо­ва, ко­я­то пре­ди го­ди­на от­п­ра­ви апел за на­би­ра­не на сре­д­с­т­ва за ле­че­ние в чу­ж­би­на, е все по-бли­з­ко до из­це­ле­ни­е­то. През по­с­ле­д­ни­те 12 ме­се­ца е пре­ми­на­ла мно­же­с­т­во из­с­ле­д­ва­ния, да­де­ни са и раз­ли­ч­ни мне­ния за ди­а­г­но­за и ле­че­ние. Та­ка или ина­че, „ле­п­на­та­та” и пре­ди по­ве­че от 16 го­ди­ни мно­же­с­т­ве­на скле­ро­за е от­х­вър­ле­на, но ли­п­са­та на аде­к­ва­т­но ле­че­ние тол­ко­ва дъл­го вре­ме про­дъл­жа­ва да я дър­жи при­ко­ва­на към ин­ва­ли­д­на­та ко­ли­ч­ка. В ре­зул­тат на да­ри­тел­с­ка­та кам­па­ния, на ко­я­то от­к­ли­к­на­ха мно­го съ­г­ра­ж­да­ни и хо­ра от стра­на­та и чу­ж­би­на, са на­б­ра­ни 32 хи­ля­ди ле­ва.
Ле­ка­ри от Со­фия и Ру­сия са един­ни в по­с­ле­д­ни­те из­с­ле­д­ва­ния и из­ра­зя­ват мне­ние, че 44-го­ди­ш­на­та же­на стра­да от оп­ти­ко­не­в­ро­ми­е­лит – тру­д­но­ле­чи­мо за­бо­ля­ва­не, но с въз­мо­ж­ност да се на­ма­лят зна­чи­тел­но, и то са­мо ме­ди­ка­мен­то­з­но, от­ри­ца­тел­ни­те по­с­ле­д­с­т­вия от бо­ле­ст­та.
Уни­вер­си­те­т­с­ка­та кли­ни­ка по не­в­ро­ло­гия в Санкт Пе­тер­бург (Ру­сия) да­ва на­де­ж­да, че Иви­ли­на мо­же да стъ­пи от­но­во на кра­ка. Су­ма­та за ле­че­ни­е­то е 60 хи­ля­ди ле­ва. Ме­ди­ка­мен­тът, кой­то се пре­д­ла­га там, е ут­вър­ден, за раз­ли­ка от Бъл­га­рия, къ­де­то все още се при­ла­га ек­с­пе­ри­мен­тал­но ле­че­ние. За­то­ва кам­па­ни­я­та про­дъл­жа­ва и до­с­ти­га­не­то на ну­ж­на­та су­ма не из­г­ле­ж­да та­ка не­въз­мо­ж­но, ако вси­ч­ки за­е­д­но обе­ди­ним уси­лия и по­мо­г­нем – Иви­ли­на да бъ­де от­но­во тру­до­с­по­со­бен и пъл­но­це­нен чо­век – за се­бе си, се­мей­с­т­во­то и об­ще­с­т­во­то ни. И да из­пъл­ни ме­ч­та­та си – да ви­ди Ита­лия на жи­во.

Здравей, Ивилина! Измина една година от обявената дарителска акция в твоя подкрепа. Какво се случи през това време?
- Здравейте! През тази една година претърпях редица изследвания, някои от тях доста тежки. След като Фондът за лечение в чужбина ми отказа да осигури средствата за изследвания и операция в Турция, ме насочи отново към наша специализирана клиника под претекст, че въпреки поставената ми диагноза „съдова малформация”, трябва да премина през някои неврологични изследвания заради противоречивите диагнози, поставени в годините.
В тази клиника ми направиха определени изследвания. Според специалистите там моето заболяване най-вероятно е оптиконевромиелит – трудно откриваемо заради приликата си с други неврологични заболявания и доскоро нелечимо. Тази диагноза беше поставена най-вече заради завишените референтни стойности на определено антитяло в организма. Другото предположение е, че заболяванията са две: съдова малформация и оптиконевромиелит.
- Има ли напредък в лечението ти и лъч надежда?
- Има възможност за лечение. Свързах се с руска клиника в Санкт Петербург, с която водим кореспонденция за уточняване на детайлите по приема и лечението.
Преди два месеца се свързах с тях, изпратих им цялата информация за заболяването си. По тяхно мнение възможно е да се касае за двете заболявания, но преди това искат да направят подробни изследвания за доказване на диагнозите. Предлагат лечение за оптикомиелит с лекарство, наречено Мабтера. Резултатите в Русия са удивителни. В България с този препарат по Здравна каса се лекува само ревматоиден артрит (автоимунно заболяване) и дава добри резултати.
Колкото до съдовата малформация - трябва да се направи нова селективна спинална ангиография, защото тази, която са ми направили в България, е незадоволителна. Не са обходени всички кръвоносни пътища, за да бъде отхвърлена диагнозата.
След всичко, което ми казаха от клиниката в Санкт Петербург, вече виждам лъч светлина в тунела.
- Как запълваш ежедневието си?
- Моето ежедневие е едно и също. В последно време съм се съсредоточила в търсене на изход от състоянието, в което се намирам. Постоянно ровя в интернет за клиники, експериментални лечения и рехабилитации, които биха ми помогнали да се възстановя и да стана от инвалидната количка. Хубавото е, че от една година насам не съм се влошавала. Но не мога да ходя!
Другото ми удоволствие е да гледам през прозореца цъфналите кокичета в градината. Много бих искала да видя морето, надявам се и това да стане скоро.
- Кога очакваш да стартираш лечение? Бъди конкретна.
- Това много зависи от скоростта, с която се набират средствата. За моя радост първоначалната сума, която ще ми позволи да започна лечението, е 60 000 лв. Вече половината са събрани и се надявам до средата на месец май с помощта на добри и състрадателни хора да съберем и останалата част.
Уговорката ми с клиниката е за средата на май.
- Колко средства са нужни още и за какво точно?
- Сумата за първата фаза на лечение е 60 000 лв. Това е сумата за курса с лекарството без престоя в болницата, изследванията и пътя до там. Събрани са 32 000 лв. Предполагам, че необходимата сума ще е общо около 80 000 лв.
- Твоят апел към хората с милосърдни сърца?
- Благодарна съм на всеки един човек, който е отделил и ще отдели от малкото, което има, за да ми помогне в борбата със заболяването!
Моля, всички хора с огромни сърца да пуснат по един ДМС или да дарят по своя преценка по сметките, които са обявени, за да може по-бързо да приключи кошмарът, в който живея!
Има надежда нещата да се случат и аз съм убедена, че с общи усилия ще успеем!
Благодаря Ви!

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
DMS IVI – Ивилина Димова
Ивилина Димова е на 44 год., от Балчик. Преди 16 години и е поставена диагноза „Множествена склероза”, която през 2014 год. се оказва неправилна. След парализа на долните крайници започват нови изследвания, които показват, че се касае за съдова малформация в гръбначния стълб.
Как да дарите? Изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS IVI на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА в УниКредит Булбанк
IBAN BG58 UNCR 7000 1522 4887 16
валута BGN клон 312
BIC: UNCRBGSF
Ивилина Пенчева Димова

На­би­рат се сре­д­с­т­ва за пъ­ту­ва­не­то и пре­с­тоя в Русия.
Повече информация на телефон: 089 238 3010; paypal ivi.mileva@gmail.com; Сметка: BG57UNCR96600080950810, Ивилина Пенчева Димова

Повече четете тук!