Dobrich News Добрич новини

„Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към „Албена“ – АД

На 11.10.2016г се проведоха общи събрания на акционерите на „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, на които се прие решение “Албена Инвест-холдинг“ – АД да се влее в „Албена“ – АД, при което цялото имущество (активите и пасивите) на „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към „Албена“ – АД, което става универсален правоприемник на това имущество. В резултат на вливането „Албена инвест-холдинг“ – АД преустановява съществуването си и се прекратява без ликвидация.
Съгласно това решение всички акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД придобиват акции в „Албена“ – АД и занапред ще бъдат негови акционери.

Ще припомним, че по-рано – на 04.08.2016г Комисията за Финансов Надзор със свое Решение N:576-ПД одобри вливането, в това число и приетото с договора за преобразуване съотношение на замяна на акциите. Справедливата стойност на всяка акция в обращение на „Албена“ – АД за целите на вливането е определена на 64.92 лева, а на „Албена инвест-холдинг“ - АД – на 11.22 лева. При това положение една акция на „Албена инвест-холдинг“ - АД се заменя за 0.1728 броя акции в „Албена“ – АД.

Съгласно одобрените от акционерите на двете дружества доклади на управителните им органи с вливането ще се постигнат следните цели:
- Консолидиране на двете дружества в един правен субект, което ще доведе до елиминиране на дублиращи се функции;
- Опростяване на корпоративната структура на участващите в преобразуването дружества, което ще доведе до по-добра организация и ефективно управление на бизнес процесите, поради значителното улесняване на стратегическо планиране, процеса на вземане на решения и тяхното осъществяване;
- Формиране на по-силна и конкурентноспособна компания, която действайки като единен субект и предлагайки по-добри корпоративни практики, продукти и маркетингови стратегии ще бъде по-добре позиционирана на пазара, поради по-големия си капацитет и възможности за увеличаване на пазарния дял;
- Повишаване на ефективността и печалбите чрез оптимизиране на разходите, щата и структурата на управление;
- Оптимизиране на паричните потоци, доколкото значителна част от дейността на дъщерните дружества на „Албена инвест-холдинг“ АД и на дъщерните дружества на „Албена“ – АД се осъществява с една крайна цел – налагане на безкомпромисно качество на единен завършен туристически продукт в хотелите на „Албена“ – АД и под марката „Албена“;
- Значително подобряване положението на акционерите и в двете дружества, а именно:
*по отношение на акционерите на „Албена инвест-холдинг“ АД - доколкото то притежава в момента дял от капитала на „Албена“ – АД и голяма част от печалбите му се формират от дивидентите, които получава от „Албена“ - АД, то след вливането тази опосреденост ще изчезне и сегашните акционери на „Албена инвест-холдинг“ бидейки вече акционери на „Албена“, ще получават дивиденти директно от основния източник на печалби в икономическата група, а именно приемащото дружество – „Албена“ – АД и освен това ще могат да участват и директно при вземането на важни решения в общото събрание на акционерите на „Албена“ – АД;
*по отношение на акционерите на „Албена“ – АД - акционерите ще продължат да бъдат такива в дружество, в което са се влели значителни на стойност активи, които след консолидацията им и в резултат на по-ефективното им използване ще допринесат за повишаване на печалбите и съответно на размера на дивидентите.