Dobrich News Добрич новини

66 добруджанци подадоха заявления за промяна на осигуряването си за втора пенсия

Вече една година офисът на НАП в Добрич приема заявления за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ. Става въпрос за възможността за избор на осигурените лица за това, къде да се превеждат вноските им за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - в частен фонд или във фонд „Пенсии“ на НОИ. От 4 септември 2015 година до момента 66 добруджанци са се възползвали от предоставената възможност, като са подали заявления в местния офис на Агенцията.

От НАП Добрич напомнят, че промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ и обратно става със заявление по образец. Заявление се подава в компетентната териториална дирекция на НАП. Документът трябва да се представи или лично, или от друго лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, или по интернет с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

Вноските за т. нар. „втора пенсия“ започват да се превеждат в новия фонд (частен или фонд „Пенсии“ на НОИ) от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението. НАП има ангажимент да уведоми както частния фонд, така и НОИ, за избора на осигуреното лице. Осигуреното лице ще може отново да направи нова промяна едва след изтичането на една година от последния му избор.