Dobrich News Добрич новини

ОДМВР – Добрич публикува публична покана

На основание чл.101б, ал.2 и ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви изпращам съобщение за публична покана.
 
ОДМВР – Добрич публикува публична покана с предмет: Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР - Добрич, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца
Настоящата публичната покана с изх.№357000-2765 от 12.04.2016 г. е публикувана на Портала за обществени поръчки под №9052539 на 12.04.2016 г. и в профила на купувача на интернет сайта на ОДМВР - Добрич на 12.04.2016 г.
Приложенията свързани с поръчката са достъпни на адрес:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
                                                                                    ДИРЕКТОР НА
ОДМВР – ДОБРИЧ
СТАРШИ КОМИСАР: (п)
(Веселин Колев)