Dobrich News Добрич новини

Открити процедури по ЗОП - Актуализирана

Съобщение за открити процедури по ЗОП (съгласно чл. 27 от ЗОП) 


 
На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите - Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052884 за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности“.

Приложенията към публичната покана са достъпни в Профила на купувача на възложителя: раздел Публични покани на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 25.04.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои в 15:00 часа на 26.04.2016 г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите - ТД на НАП София, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 11/ 14.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0047 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Текущ ремонт на административните помещения в офис „Витоша“ на ТД на НАП София с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215”.

Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП” на адрес: http://nap.bg/news?id=2952Срок за представяне на оферти – до 17,30 ч. на 27.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП София, на адрес: гр.София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 2 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 30.05.2016 г. в ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 7 – заседателна зала.Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите - ТД на НАП София, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 12/ 14.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0048 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Периодична доставка на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП София и нейните офиси – офис Благоевград, офис Кюстендил, офис Перник и офис София област”.

Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП” на адрес: http://nap.bg/news?id=2953


Срок за представяне на оферти – до 17,30 ч. на 01.06.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП София, на адрес: гр.София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 2 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 02.06.2016 г. в ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 7 – заседателна зала.Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РЦУ-34/14.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0046 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Поддръжка на ИС „Контрол”. Пълната документация по процедурата е достъпна в Профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 11.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 16.05.2016 г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РЦУ-32/14.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0044 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства /МПС/, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и без пътна помощ)” разделена в четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - 16 бр. МПС, ползвани от ЦУ на НАП; Обособена позиция № 2 - 2 бр. МПС, ползвани от ТД на НАП ГДО; Обособена позиция № 3 - 1 бр. МПС, ползван от УЦ на НАП „Боровец”; Обособена позиция № 4 - 1 бр. МПС, ползван от УЦ на НАП „Банкя”. Пълната документация по процедурата е достъпна в Профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 25.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 26.05.2016 г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РЦУ-33/14.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0045 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Поддържане на софтуерно интернет приложение за публикуване на съобщения за продажби”. Пълната документация по процедурата е достъпна в Профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 10.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 11.05.2016 г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 14.04.2016г. Националната агенция за приходите – ТД на НАП Велико Търново, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 6/14.04.2016г. на директора на ТД на НАП Велико Търново и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под УНП № 00530-2016-0042 в РОП, с предмет: „Доставка на хигиенни продукти: продукти за лични грижи, почистващи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен, за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Дирекция ОДОП Велико Търново”. Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури” на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 часа на 09.05.2016 год. включително. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център” №2, етаж ІІ, стая 205 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 10.05.2016г. от 11:00 часа в ТД на НАП Велико Търново, пл. „Център” №2, ет. ІІ, ст. 210 /заседателна зала/Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите – ТД на НАП Велико Търново, публикува в Регистъра на обществените поръчки Решение № 7/14.04.21016г. на директора на ТД на НАП Велико Търново и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под УНП № 00530-2016-0043 в РОП, с предмет: „Услуги по сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили /включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи/, предоставени за нуждите на ТД на НАП Велико Търново и Дирекция ОДОП Велико Търново, и офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, съгласно обособени позиции от №1 до №7”. Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури” на адрес: http://nap.bg/.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 часа на 09.05.2016 год. включително. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център” №2, етаж ІІ, стая 205 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 11.05.2016 г. от 11:00 часа в ТД на НАП Велико Търново, пл. „Център” №, ет. ІІ, ст. 210 /заседателна зала/Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***


На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите - ТД на НАП София, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 10/ 13.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0040 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Текущ ремонт на покрив на сграда на ТД на НАП София (ниско тяло), с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 29”.

Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП” на адрес: http://nap.bg/news?id=2942


Срок за представяне на оферти – до 17,30 ч. на 25.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП София, на адрес: гр.София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 2 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 26.05.2016 г. в ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 7 – заседателна зала.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите - ТД на НАП София, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 9/ 13.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0038 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Доставка на стенни инверторни климатици за работни помещения в административни сгради на ТД на НАП София”.


Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП” на адрес: http://nap.bg/news?id=2941


Срок за представяне на оферти – до 17,30 ч. на 18.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП София, на адрес: гр.София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 2 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 19.05.2016 г. в ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 7 – заседателна зала.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите – ТД на НАП София, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052786 (ID на публичната покана) за възлагане на поръчка с предмет: „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради за нуждите на ТД на НАП София и нейните офиси, разположени на територията на гр. София, Софийска област, област Благоевград, област Кюстендил и област Перник”. Приложения от № 1 до 9 в един файл към публичната покана са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел „Публични покани” на адрес: http://nap.bg/news?id=2940


Срок за представяне на оферти – до 17.30 ч. на 03.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП София, на адрес: гр.София, ул. „Аксаков” № 21 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 04.05.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТД на НАП София, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 21, етаж 7, /заседателна зала/.


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***


На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите - Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052872/14.04.2014 г. с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи, монтирани в сгради, стопанисвани от НАП“, разделена в две обособени позиции, както следва:

· Обособена позиция №1 – „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи, монтирани в сгради, стопанисвани от ЦУ на НАП“ с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52; ул. „Врабча“ № 23 и бул. „Хр. Ботев“ №17”.

· Обособена позиция №2 – „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сграда, стопанисвана от ТД на НАП ГДО“, с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 29". Публичната покана с приложенията са достъпни в Профила на купувача на възложителя: раздел „Публични покани“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30ч. на 28.04.2016г.вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 03.05.2016г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите - Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052871 за възлагане на поръчка с предмет: „Повишаване на знанията на ИТ специалисти от ДИСМБП за работа с нови програмни продукти и технологии в областта на информатиката чрез провеждане на специализирани курсове в шест самостоятелни обособени позиции“.

Приложенията към публичната покана са достъпни в Профила на купувача на възложителя: раздел Публични покани на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 28.04.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои в 15:00 часа на 03.05.2016 г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 14.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РЦУ-31/14.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0041 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами”.

Пълната документация по процедурата е достъпна в Профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 09.05.2016 г. включително. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 10.05.2016 г. в 15:30ч. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 14.04.2016 г. Национална агенция за приходите – Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РЦУ-30/14.04..2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2015-0039 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Извършване на текущ ремонт в сгради, предоставени за управление на Национална агенция за приходите, разделена в четири обособени позиции, както следва:

· Обособена позиция №1 – „Извършване на текущ ремонт в сградата на ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №52“

· Обособена позиция №2 – „Извършване на текущ ремонт в сградата на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ №29“

· Обособена позиция №3 – „Извършване на текущ ремонт в сградата на ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ №17“

· Обособена позиция №4 – „Извършване на текущ ремонт в сградата на ЦУ на НАП с адрес: гр. София, ул. „Славянска“ №4“.

Пълната документация по процедурата е достъпна в Профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 09.05.2016 г. включително. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ЦУ на НАП, на адрес: гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 10.05.2016 г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***


На 13.04.2016 год. Националната агенция за приходите – Териториална дирекция Бургас, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052602/13.04.2016г. за възлагане на поръчка с предмет: „Спомагателни застрахователни услуги-услуги за предоставяне на застрахователна стойност на МПС”. Приложенията към публичната покана са достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел Публични покани, на адрес : http://nap.bg/news?id=2937


Срок за представяне на оферти – до 17, 30 ч. на 22.04.2016г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 5 Б или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 25.04.2016г. год. от 10,00ч. в ТД на НАП, гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 5 Б, четвърти етаж, ст. №6


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 13.04.2016 г. Националната агенция за приходите – ТД на НАП София, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052586 (ID на публичната покана) за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на телефонни апарати и мобилни телефони за нуждите на ТД на НАП София”. Приложения от № 1 до 7 в един файл към публичната покана са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел „Публични покани” на адрес: http://nap.bg/news?id=2936


Срок за представяне на оферти – до 17.30 ч. на 22.04.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП София, на адрес: гр.София, ул. „Аксаков” № 21 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 25.04.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТД на НАП София, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 21, етаж 7, /заседателна зала/.


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 13.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Териториална дирекция Варна, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана ID 9052583 за възлагане на поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на външни гуми /летни и зимни/ за служебните автомобили, предоставени за ползване на ТД на НАП Варна”. Приложенията към публичната покана са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел Публични покани, на адрес: http://www.nap.bg/news?id=2933


Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 05.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 10.05.2016 г. от 11:00 часа, в ТД на НАП Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 128, зала 205.


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 13.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Териториална дирекция Варна, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана ID 9052585 за възлагане на поръчка с предмет: „Услуги свързани с измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ предоставени за ползване на ТД на НАП Варна“. Приложенията към публичната покана са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел Публични покани, на адрес: http://nap.bg/news?id=2934


Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 05.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 09.05.2016 г. от 14:00 часа, в ТД на НАП Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 128, зала 205.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 13.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Териториална дирекция Варна, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 4-16/13.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530–2016-0036, с предмет: „Физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции”. Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел Открити процедури по ЗОП на адрес: http://nap.bg.


Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 12.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 17.05.2016 г. в ТД на НАП Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 128, зала 205.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 13.04.2016 г. ТД на НАП Варна, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 5-16/13.04.2016г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0037., с предмет: „Текущ ремонт в административни помещения в сграда на ТД на НАП Варна, бул. „Осми приморски полк” №128”. Пълната документация по процедурата са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17,30ч. на 12.05.2016г..вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 18.05.2016г в ТД на НАП Варна, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 12.04.2016 г. Националната агенция за приходите - Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РЦУ-29/12.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0033, с предмет: „Доставка и едногодишна поддръжка на лицензи за софтуер за импорт, обработка и анализ на данни в електронен формат, създадени и/или експортирани от използвани от задължените лица информационни системи“. Пълната документация по процедурата е достъпна в Профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30ч. на 09.05.2016г.вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 10.05.2016г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 12.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Териториална дирекция Варна, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана ID 9052427 за възлагане на поръчка с предмет: „Публикуване при необходимост на обяви в един национален и в местни /регионални/ ежедневници или местна притурка към национални ежедневници за гр. Варна, гр. Добрич, гр. Разград, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Търговище, гр. Шумен, за нуждите на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Шумен, както и за Дирекция ОДОП Варна” Приложенията към публичната покана са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел Публични покани, на адрес: http://nap.bg/news?id=2923.


Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 28.04.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 04.05.2016 г. от 11:00 часа, в ТД на НАП Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 128, зала 205.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 12.04.2016 г. ТД на НАП Пловдив, публикува в Регистъра на обществените поръчки Решение № РД-44-12/12.04.2016 г. и Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0034 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Текущ ремонт на административна сграда на ТД на НАП Пловдив, в гр. Пловдив, ул. „Чернишевски“ № 3“.

Пълната документация по процедурата е достъпна и в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП” на адрес: http://www.nap.bg/news?id=2927

Срок за представяне на оферти – до 17.30 ч. на 16.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 106, ет. 1, ст. 110 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 17.05.2016 г. от 10,30 часа, в административната сграда на ТД на НАП в гр. Пловдив на ул. „Скопие” № 106, ет. 10, стая 1010.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 12.04.2016 г. Териториална дирекция на НАП Пловдив публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РД-44-10/12.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0032, с предмет: „Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Кърджали, Стара Загора, Пазарджик и Пловдив”.

Пълната документация по процедурата е достъпна на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел „За НАП”, „Профил на купувача”, „Открити процедури по ЗОП” - http://www.nap.bg/news?id=2929

Срок за представяне на оферти – до 17,30 ч. на 10.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 106 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 11.05.2016 г. от 09,30 ч. в ТД на НАП Пловдив, ул. „Скопие” № 106, ет. 8 ст. 814.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 12.04.2016г. Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Варна, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана ID № 9052471 от РОП за възлагане на поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация по предварителна заявка на Възложителя, за нуждите на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”.


Приложенията към публичната покана са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел „Публични покани“ на адрес: http://www.nap.bg

Срок за представяне на оферти – до 17,30ч. на 28.04.2016г.вкл.

Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми приморски полка” № 128 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 04.05.2016г. от 14,00ч. в ТД на НАП Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 128, блок Б, зала 205.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 12.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Териториална дирекция на НАП Пловдив, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052475 (ID на публичната покана) за възлагане на поръчка с предмет: „Извършване при необходимост на спомагателни застрахователни услуги за предоставяне на застрахователни стойности на превозни средства за нуждите на ТД на НАП Пловдив“. Приложенията към публичната покана са достъпни в профила на купувача на възложителя: www.nap.bg, раздел „за НАП“, „Профил на купувача“, раздел „Публични покани“ на адрес: http://www.nap.bg/news?id=2930

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 21.04.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, етаж 1, стая 110 , деловодството в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 22.04.2016 г. от 10,30 часа, в административната сграда на ТД на НАП Пловдив в гр. Пловдив на ул. Скопие № 106, етаж 9, стая 905.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 12.04.2016 г. Националната агенция за приходите – Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РЦУ-28/12.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0031 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Абонаментно поддържане и развитие на информационна система за обмен на информация по ДДС (Приложение VIES)”.

Пълната документация по процедурата е достъпна в Профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 09.05.2016 г. включително. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 10.05.2016 г. в 14:00ч. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 12.04.2016 г. ТД на НАП Варна, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 2-16/12.04.2016г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530-2016-0030, с предмет: „Техническо поддържане /профилактика и ремонт/, включително подмяна на резервни части и консумативи при необходимост, на климатична, отоплителна и вентилационна техника в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”. Пълната документация по процедурата са достъпни в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури по ЗОП“ на адрес: http://nap.bg.

Срок за представяне на оферти – до 17,30ч. на 11.05.2016г..вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 17.05.2016г в ТД на НАП Варна, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***

На 11.04.2016 г. Националната агенция за приходите - Централно управление, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Публична покана № 9052397 за възлагане на поръчка с предмет: „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в административната сграда на ТД на НАП ГДО, с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ №29“.

Приложенията към публичната покана са достъпни в Профила на купувача на възложителя: раздел Публични покани на адрес: http://nap.bg

Срок за представяне на оферти – до 17:30 ч. на 25.04.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои в 11:00 часа на 26.04.2016 г. в ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.


***


На 11.04.2016 г. Националната агенция за приходите – ТД на НАП Велико Търново, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № 5/11.04.2016г. на директорa на ТД на НАП Велико Търново и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под УНП № 00530-2016-0028 в РОП, с предмет: „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр – основен и авариен ремонт, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново”. Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: раздел „Открити процедури” на адрес: http://nap.bg


Срок за представяне на оферти – до 17:30 часа на 25.05.2016 год. включително. Оферти могат да се подават лично в деловодството на НАП, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център” №2, етаж ІІ, стая 205 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 27.05.2016г. от 11:00 часа в ТД на НАП Велико Търново, пл. „Център” №2, ет. ІІ, ст. 210 /заседателна зала/

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

***

На 11.04.2016 г. Националната агенция за приходите, ТД на НАП Пловдив, публикува в Регистъра на обществените поръчки, Решение № РД-44-9/11.04.2016 г. и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка под № 00530 -2016-0027 (УНП на откритата процедура), с предмет: „Извършване на услуги по абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника и ОВК (отоплителни вентилационни и климатични) инсталации в административните сгради на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й, според зададените технически параметри на поръчката.”

Пълната документация по процедурата е достъпна в профила на купувача на възложителя: „За НАП“ , подраздел „Профил на купувача“, секция „Открити процедури по ЗОП“, на адрес: http://nap.bg/news?id=2921


Срок за представяне на оферти – до 17.30 ч. на 10.05.2016 г. вкл. Оферти могат да се подават лично в деловодството на ТД на НАП Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 106, деловодство, стая 110 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Отварянето на офертите ще се състои на 11.05.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на ТД на НАП, гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 106, ет.10, стая 1010 (заседателната зала).

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.