Dobrich News Добрич новини

Специализирана трудова борса в сферата на туризма

Дирекция „Бюро по труда” гр. Добрич

На 29.03.2016 година във фоайето на ВУ „Международен колеж” гр. Добрич се проведе Специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, организирана от Агенцията по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция „Бюро по труда” – Добрич.
Основна цел на организаторите е осъществяване на пряк контакт между двете страни на пазара на труда за постигане на трудова заетост на търсещите работа лица и задоволяване на потребностите от работна ръка на работодателите.

Борсата бе открита от г–Н Васил Сивков – директор на Дирекция “Бюро по труда” – Добрич.

Гости на събитието бяха г-жа Росица Йорданова – зам.кмет на Община Добрич и г-жа Димитрина Русева - Експерт в Областна управа гр. Добрич. Присъстваха Димитър Димитров – председател на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите за Североизточна България, Маргарита Нейкова - председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Добрич, представители на местни и централни медии. Настоящото мероприятие се реализира със съдействието и активното участие на „Кариерен център по ориентиране към РИО на МОН – партньори по Споразумението за реализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., „Кариерен център” към ВУМ – партньори по Споразумението с Висшите учебни заведения и Младежки център Добрич.

В специализираната борса взеха участие общо 43 работодатели, от които 25 обявиха 732 свободни работни места. Останалите 18 работодатели имат одобрени заявки по различни схеми на ОПРЧР и присъстваха на събитието, за да направят своя подбор за заявените длъжности. На борсата участваха и представители на Областен военен отдел - Варна.

По-голям брой работни места обявиха фирмите „Албена” АД, „Бялата лагуна” АД, „ХМК”ЕООД, ”Баутек България” ООД, и др. Всички работодатели показаха висока степен на удовлетвореност и споделиха, че подобни трудови борси са добро решение за работодателите, търсещи работници в сферата на туризма и туристическото обслужване.

Трудовата борса постигна изцяло предназначението си и се превърна в място на пряко свободно договаряне на работодатели и търсещи работа лица. Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти от Дирекция “Бюро по труда” - Добрич оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и заявления за започване на работа. Около 350 посетители се възползваха от предоставената възможност.

Оформено бе и пространство за самоинформиране, състоящо се от табла и видео стена. Като допълнителна информация бяха предоставени и рекламни материали.

Трудовата борса посетиха над 500 лица с подходяща квалификация лица от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик. Сред тях бяха и курсисти, включени в обучение по партньорски проекти.