Dobrich News Добрич новини

273 работни места актуални за региона

557 безработни в област Добрич са постъпили на работа през февруари 2016 г.
На работа през февруари 2016 г. в област Добрич са постъпили 557 безработни лица. На първичния пазар на труда реализация са намерили 419 безработни лица, със 70 повече спрямо предходния месец и с 53 повече спрямо февруари 2015 г. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 391 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 138 безработни лица. През месеца на работа са устроени 178 младежи до 29 години, от които 85 са на възраст до 24 години.

През февруари 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 489 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 411 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (112). Следват преработващата промишленост (84), държавно управление (54), строителството (44), търговията (34). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 78 работни места.

Към 25.03.2016 г. в ДБТ Добрич са актуални 273 работни места, както следва:

За град Добрич- 243 позиции

* За лица с висше образование – 15 работни места - 11 лекари, един счетоводител, един психиатър, един фелдшер, един експерт проекти и програми с английски език .

* За лица със средно образование са обявени 89 работни места- търсят се електромонтьори, продавач-консултанти, машинен оператор обувно производство,готвачи, монтьори на оловни акумулатори, кредитни специалисти в банка и др.

* За лицата с основно образование са актуални 126 позиции - , машинен оператор шиене на облекла, конфекционер обувки, камериер, гладач, чистач, мияч на съдове, пом. Готвач, сервитьор и др..

* За лица с начално образование има 12 свободни работни места – за производител на обувки, мияч на съдове, мияч на превозни средства и др..

* За лица без образование има 1 свободно работно място – гледач на добитък.

За гр. Балчик - 14 позиции

* За лица със средно образование – общо 14 СРМ – сервитьор, аранжор, касиер масажист и продавач консултант.

За филиал Крушари – 1 СРМ - за лице с висше образование –

рехабилитатор;

За филиал Добричка – 15 свободни позиции за водач на СС техника

Равнището на безработица в Добричка област през февруари 2016 г. е 12.0% и бележи спад с 0.1 пункт спрямо предходния месец (12.1% за месец януари 2016 г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 9558 при 9701 за януари 2016 г., със 143 по-малко. Спрямо същия период миналата година безработните в Добричка област са с 1328 лица по-малко (10886 за месец февруари 2015г.).

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 3203 при 3316 през януари 2016. Равнището на безработица в града е 7,1% при 7,4% предходния месец, с 0,3 пункта по-ниско. В сравнение със същия период миналата година регистрираните безработни са с 833 по-малко (4036 за февруари 2015г.).

Трудови борси в област Добрич през месец март

На 17.03.2016 г. в Тервел се проведе обща трудова борса. В нея взеха участие 10 работодатели, които обявиха общо 24 свободни работни места за длъжностите: сезонен работник в горското стопанство, машинен оператор в производството на пластмасови изделия, водач на селскостопански машини и общ работник. Трудова борса посетиха 140 лица с подходяща квалификация лица от община Тервел.

На 29.03.2016 г. в сградата на Международен колеж в гр. Добрич ще се проведе специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Стартира схема „Обучения и заетост” за безработни над 29 години по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. Схемата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целта е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“, които щe получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място.

Схема „Обучения и заетост” ще се реализира на два етапа:

* В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.

* Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

В рамките на първия етап работодателите /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската администрация/, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 9.30 ч. на 25.03.2016 г. до 17.00 ч. на 01.04.2016г.

Всички търсещи работа безработни лица над 29-годишна възраст включително, могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани.

Приоритетните целеви групи по схема „Обучения и заетост” са безработни лица:

* с основно или по-ниско образование;

* продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;

* безработни лица на възраст над 54 г.

Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

За лицата от трите приоритетни целеви групи /посочени по-горе/:

* За безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

За останалите, наети по операцията лица:

* За първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения при покриване на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;

* За втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети.

Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на заетостта за двата е до 12 месеца.

Подробна информация за работодатели и безработни лица над 29 г., е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg).

Дирекция “Регионална служба по заетостта” - Варна