Dobrich News Добрич новини

159 работни места обявени от Бюро по Труда в региона

445 безработни в област Добрич са постъпили на работа през януари 2016 г.
На работа през януари 2016 г. в област Добрич са постъпили 445 безработни лица. На първичния пазар на труда реализация са намерили 349 безработни лица, с 62 повече от спрямо декември 2015 г. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 322 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 96 безработни лица. През месеца на работа са устроени 115 младежи до 29 години, от които 50 са на възраст до 24 години.

През януари 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 736 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 339 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработващата промишленост (95). Следват търговията (61), професионални дейности и научни изследвания (41), държавно управление (28), селско стопанство (19), хотелиерство и ресторантьорство (18). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 397 работни, от които 35 по НП „Асистенти на хора с увреждания” (личен асистент) и 346 по схема „Обучения и заетост за младите хора”.

Към 25.02.2016 г. в ДБТ Добрич са актуални 159 работни места, както следва:

За град Добрич- 120 позиции

* За лица с висше образование – 14 работни места - 10 лекари, един счетоводител, един психиатър, един фелдшер, един учител в детска градина с английски език .

* За лица със средно образование са обявени 77 работни места- търсят се електромонтьори, продавач-консултанти, машинен оператор обувно производство,шофьор на автобус, заварчици и др.

* За лицата с основно образование са актуални 27 позиции - , машинен оператор шиене на облекла, конфекционер обувки, водач на СС машини, пазач невъоръжена охрана и др.

* За лица с начално образование има 1 свободно работно място – за шивач.

* За лица без образование има 1 свободно работно място – гледач на добитък.

За гр. Балчик - 37 позиции

* За лица с висше образование – 2 свободни места – за счетоводител и за психолог.

* За лица със средно образование – общо 15 СРМ - 13 свободни места за монтажник на панели и 2 за продавач консултант.

* За лица с основно образование – общо 20 СРМ – 13 за заварчици, 2 за бояджии на стоманени конструкции и 5 за монтьор на водопроводни тръби.

За филиал Крушари – 2 СРМ - и двете са за лица с висше образование – рехабилитатори;

Равнището на безработица в Добричка област през януари 2016 г. е 12.1% и бележи ръст с 0.2 пункта спрямо предходния месец (11.9% за месец декември 2015 г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 9701 при 9474 за декември 2015 г., с 227 повече. През месец януари безработицата в областта традиционно нараства. Основна причина е по-големия брой новорегистрирани безработни, освободени в края на календарната година от сезонни дейности и субсидирана заетост. Спрямо същия период миналата година броят на безработните в Добричка област е с 1176 лица по-малък (10877 за месец януари 2015г.).

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 3316 при 3343 през декември 2015. Равнището на безработица в града е 7,4% при 7,5% предходния месец, с 0,1 пункт по-ниско. В сравнение със същия период миналата година регистрираните безработни са с 689 по-малко (4005 за януари 2015г.).

Продължава приемането на заявки от работодатели за разкриване на работни места по схема „Младежка заетост”

В бюрата по труда продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Работодателите, желаещи да се включат в схемата могат да подават заявки за разкриване на работни места до 31.03.2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявките ще се обработват по реда на тяхното постъпване.

Схема „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат безработни младежи до 29 години в две основни направления: стажуване по посочена от работодателя професия/специалност или обучение по време на работа с наставник.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за срок от 6 месеца:

* възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;

* здравните и социалните осигуровки на младежите.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца.

На работодателите, които осигурят обучение по време на работа по схемата, ще бъдат поети разходите за срок не повече от 6 месеца:

* възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;

* разходите за здравни и социални осигуровки на младежите;

* разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник (в размер на 1/2 от минималната работна заплата за страната).

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

Подробна информация за схемата и необходимите документи за кандидатстване може да се намери на официалната страница на Агенцията по заетостта /http://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/ и във всички Дирекции „Бюро по труда”.

Възможности за срещи на работодатели и търсещи работа лица на трудовите борси през 2016 г.

През 2016 г. търсещите работа лица и работодателите отново ще имат възможност за пряк контакт и обмен на информация на трудовите борси, които ще бъдат организирани от бюрата по труда в област Добрич.

Ежегодното провеждане на трудови борси се утвърди като предпочитано събитие за набиране на кадри от работодателите, особено преди стартирането на активния туристически сезон. За търсещите работа лица трудовите борси предоставят условия за самоинформиране и свободно договаряне с работодателите, както и съдействие от специалистите от бюрата по труда за трудова реализация.

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта в област Добрич се предвижда да бъдат организирани общо 5 трудови борси.

През месец март две специализирани трудови борси в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството ще бъдат проведени от Дирекции „Бюро по труда” Добрич и Каварна за осигуряване на необходимия персонал за предстоящия туристически сезон.

За откликване на търсенето на работодателите от различни браншове ще се организират 2 общи трудови борси – през месец март в Тервел и през месец април в Генерал Тошево.

През месец октомври в Добрич ще се проведе младежка трудова борса с цел подпомагане и съдействие за успешна реализация на пазара на труда на младите хора.

Дирекция “Регионална служба по заетостта” - Варна