Dobrich News Добрич новини

"Доставка на регистрационни табели за МПС и за ремаркета теглени от тях" за нуждите на ОДМВР Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.101б, ал.2 и ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви изпращам съобщение за публична покана.
ОДМВР – Добрич публикува публична покана с предмет: „Доставка на регистрационни табели за МПС и за ремаркета, теглени от тях, за нуждите на ОДМВР – Добрич ”.
Настоящата публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под №9047666 на 16.11.2015 г. и в профила на купувача на интернет сайта на ОДМВР - Добрич на 16.11.2015 г.
Приложенията свързани с поръчката са достъпни на адрес:
http://dobrich.mvr.bg/Obsht_porachki/Pokani/Dostvka_tabeliMPS.htm


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА (П)
ОДМВР – ДОБРИЧ
СТАРШИ КОМИСАР:
(Веселин Колев)