Dobrich News Добрич новини

Проект „Внимателни на пътя за безопасен живот!”

СО, СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”


Проект „Внимателни на пътя за безопасен живот!” 2015 година

Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община

По Приоритетна област: Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение в образователните институции – училище и детска градина.

Тема: 1.1. Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на обучение по безопасност на движението в общинските детски градини и училища.

Наименование на кандидатстващата институция:
Столична община, Район „Кремиковци”
Ръководител на институцията: Ивайло Ангелов Панев, кмет на Район „Кремиковци”
Ръководител на проекта: Цветанка Милчева Асенова-Иванова
Финансово отговорно лице: Малина Йорданова Варадинова

Партньорска организация:„НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БИ-БИТ” - Сдружение за пътна безопасност на децата и младежта”
Ръководител на партньорската организация: Магдалина Дерменджиева, Председател

Целева група:
Ученици от I до VIII клас на 4 общински училища - 85 СОУ „Отец Паисий”; 117 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”; 162 ОУ „Отец Паисий” и 156 „Васил Левски”; учители и родители от детските и учебни заведения на СО, Район “Кремиковци”; специалисти от районната администрация „Кремиковци”.
Преки участници – 1 700 човека.
Предполагаем брой на непреки участници – 733 човека.

Същността на проекта е свързана с неговата основна цел - чрез придобиване на теоритични и практически знания и умения от ранна възраст да се намалят нарушенията на Закона за движение по пътищата. Предвиждат се конкретни дейности, както и произтичащите от тях и други ангажименти и задължения на участващите в реализацията му. Те са свързани преди всичко с преодоляването на пропуски в обучението по БД на деца и ученици и придобиване на нови знания чрез различни извънкласни форми на работа, както и с практически упражнения в реални условия на улицата.Дейности:
- Състезания по БД за ученици;
- Ученически патрули;
- Квалификационен курс за учители.

Количествени и качествени индикатори за измерването на очакваните резултати, след реализиране на проекта.
Ученици и деца, учители и родители с по-добра култура на поведение на пътя. Намален брой нарушители на ЗДвП. Ученици и деца с повишени знания по БД. Изградена мрежа от Ученически патрули. Формирани четири Ученически патрула с изявени знания и гражданска отговорност.
Отбори от ученици с допълнителни познания за правилата на движение и придобили умения да се справят в бързо променящите се ситуации на пътя. Ангажирани възрастни за осигуряване на безопасност и сигурност на децата по време на движение и игра на улицата.
Учители, ползващи съвременни методи и софтуерни продукти за обучение по БД и с опит за практическото им приложение.

Обобщени резултати, след проверката на:
-тестове – същите са показател за базовите познания и ще дадат необходимата информация за необходимостта от последващо обучение по темата на учениците в училище и чрез извънкласните форми на обучение;
-пътни карти – дава информация за безопасния път до учебните заведения;
-анкетна карта – прави оценка за качеството на проведения курс и препоръки за подобряване на работата по БД в учебните и детски заведения.

Устойчивост на проекта след неговото приключване.
Прилагане на придобитите знания и умения по БД от участниците в проекта през следващите години. Осъществяване на приемственост на знания и поведение мужду различните възрасти и представителни институции и организации за формиране на трайно правилно и отговорно отношение към безопастността и сигурността на човешкия живот. Приобщаване на други, непреки участници към идеите и целите за грижа и опазване на децата на пътя. Създадени възможности за мултиплициране на резултатите от реализирания проект в бъдеще.


Изготвил информацията –

Цветанка Асенова, гл. специалист „Образование”
При СО, Район „Кремиковци”
Ръководител на проекта