Dobrich News Добрич новини

Кметът Детелина Николова ще се срещне с избраните безработни жители, които ще бъдат назначени на работа

Кметът Детелина Николова се среща с безработни жители от с. Стожер, които ще бъдат назначени на работа
На 26.11.2014г. в с. Стожер Кметът Детелина Николова ще се срещне с избраните безработни жители, които ще бъдат назначени от оператора на депото – Консорциум „РСУО – Добрич“ на длъжност „Сортировчик“. Тези работници ще обслужват съоръжението за сепариране и ще разпределят материалите за рециклиране по вид и цвят.

Регионалното депо в землището на с. Стожер е най-големия от 4-те инфраструктурни обекта, които предстои да бъдат въведени в експлоатация в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки на 24 септември Община град Добрич сключи договор с Консорциум „РСУО – Добрич“ за изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци”.

Изпълнението на дейностите включва:

1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексното разрешително (КР) на обекта.

2. Третиране – депониране на битови и неопасни отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на фракции от биоотпадъци – по съответната технология от работните проекти на обект „Регионално депо за отпадъци при с. Стожер“;

3. Временно съхранение на опасни отпадъци, на компост и рециклирани суровини;

4. Извършване на мониторинг;

5. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публични регистри;

6. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и конструкции на територията на обекта, в т.ч. осигуряване на спомагателни материали и горива, заплащане на ел.енергия и такса за водоползване;

7. Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната експлоатация на депото – надграждане на габиони и шахти, ремонт на настилки и др.

8. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация и Работния проект за изграждане на РД Стожери.

Операторът ще започне дейността си още преди въвеждане на обекта в експлоатация – работниците и служителите на обекта ще преминат обучение за работа с технологичното оборудване на обекта.

Община град Добрич