Dobrich News Добрич новини

КОЛЕДЕН БАЗАР 2014

Община град Добрич организира на площад Демокрация Коледен и Новогодишен базар с потребителски стоки и храни за периода 06.12.2014 год. - 04.01.2015 год.
КОЛЕДЕН БАЗАР 2014

УТВЪРДИЛ: ДАТА:ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 03.11.2014 год.

Кмет на Община град ДобричР Е Г Л А М Е Н Тза участие в „КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН БАЗАР 2014”І. ВРЕМЕТРАЕНЕ 06.12.2014 г. до 04.01.2015 г.ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ

Коледният и Новогодишен базар се организира на пл. „Демокрация”- пред фонтана. Дейностите по време на базара се осъществява максимално върху 9 места по 6 кв.м, 4 места по 12 кв.м и 10 места по 2 кв.м за търговия с картички и сурвакници, по схема на разполагане, утвърдена от гл. архитект.III. ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА БАЗАРА

Дейност1 :Ресторантьорство

Организирането и реализирането на дейност 1 се осъществява чрез партньорство и сътрудничество на Община град Добрич с Българска асоциация хотелиери и ресторантьори – регион Добрич – 1 място по 12 кв. м и Висше училище „Международен колеж” – Добрич- 1 място по 12 кв.м.

Могат да участват и производители от град Добрич на ситничарски, хлебни и сладкарски изделия – 2 мяста по 12 кв. м, както и производители на мед и пчелни продукти – 1 место по 6 кв. м.

Дейност 2: Организиране на изложение на художествените, приложни занаяти и изкуствата. Изложението се организира в партньорство на общината с Бизнес център, гр. Добрич – 1 място по 6 кв. м, Регионалните занаятчийски камари – 2 мeста по 6 кв. м.

Могат да участват в изложението и художници, приложници, майстори и фирми–производители, представящи собствено производство на стоки с подаръчен характер, сувенири, украса, играчки – 1 място по 12 кв. м и 4 места по 6 кв. м.

Дейност 3: Търговия с картички и сурвакници - 10 места по 2 кв.м. В случай, че останат незаети павилиони местата се заемат от търговци на подаръчни стоки по реда на подаване на заявления в деловодството на общината.IV. РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА

1.Местата се предоставят по реда на регистриране на подаденото заявление за участие в деловодната система на общината.

2.Желаещите да участват в базара подават заявление по образец за издаване на разрешително за съответната дейност, обявена в раздел III.

3.Заявленията се приемат на работно място „Икономическо развитие” в ЦУИ от 17.11. до 28.11.2014 г. Към заявлението всички желаещи попълват декларация (по образец) за съгласие с условията на регламента за участие. Желаещите да участват в дейност 2 предоставят към заявлението и:

Документи, удостоверяващи правото им на участие (регистрация по Закона за занаятите, майсторско свидетелство, регистрация на занаятчийско предприятие, документ за членство в РЗК и др.) - копие;
Декларация (по образец) за произход на стоките, които ще предлагат в рамките на базара;

Не се допускат до участие лица, представените документи на които не отговарят на изискванията или стоковият асортимент не съответства на дейностите в раздел III. В тези случаи се прилага чл. 18 от Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич.

5.Разрешенията за участие се издават в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич след 01.12.2014 г.

6.При получаване на разрешението всеки участник заплаща такса за ползване на мястото, както и за ползване на допълнителна площ (до 2 кв. м за местата по 6 кв. м и до 4 кв. м за местата по 12 кв. м), в размер определен в чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

7.Неявяването и незаемането на местата до 12.00 часа на 06.12.2014 г. се счита за отказ, съответно местата се предоставят на следващите, подали заявление, а при липса на такива - на нови желаещи за търговия със стоки.V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1.За нормалното протичане на мероприятието общинска администрация осигурява:

възмездно ел. захранване на местата, като консумираната ел. енергия ще се отчита по индивидуални електромери и заплаща при приключването на базара. Общите разходи за ел. енергия се разпределят по равно между участниците;
подходяща празнична светлинна украса и допълнително осветление на района на базара;
кошчета за отпадъци за местата за търговия с храни;
нощна охрана само на местата (общинска администрация не носи отговорност за стоката на участниците в базара);
пропуск на всеки участник за един автомобил за обслужване на мястото

2.Препоръчва се всеки участник да постави табела на видно място за потребителите с подходящ надпис, представящ производството му.VI. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.Ако извършват търговия с храни да се регистрират по Закона за храните в Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич;

2.Да стопанисват грижовно предоставените им съоръжения, да спазват противопожарните изисквания, да поддържат необходимата хигиена, като за целта използват специално предоставените в близост контейнери за смет.

3.Всички техни идеи за провеждане на демонстрации, рекламни или културни изяви, да се съгласуват задължително с организатора на базара – Община град Добрич.