Dobrich News Добрич новини

Общинският съвет в Балчик прие отчета на администрацията

Общинският съвет в Балчик прие отчета на администрацията за касовото
изпълнение на бюджета към 30 септември 2014 г. Към тази дата
изпълнението на бюджета възлиза на 15 063 199 лева и надвишава
изпълнението към същата дата на 2013 година с над 1,3 млн. лева. В
доклада, представен пред съветниците, се отчита продажбата на акциите в
"Албена" АД, осигурили приход от 15 836 265 лева. С най-голям дял в
изпълнението на отчетния период от данъчните приходи са тези от данък
върху недвижимите имоти 36.23%. От неданъчните приходи най-голямо е
изпълнението от такса за битови отпадъци - 1 912 475 лева или 44,26%.
Приходите от концесии са 651 383 лева, а постъпленията от продажба на
земя - 491 121 лева. 150 хиляди лева са получени от глоби, санкции и
наказателни лихви.
Сред направените разходи водещи са тези за работни заплати и осигуровки,
а 27% от общата издръжка са за вода, горива и ел.енергия.
Днес бе отчетено, че предсрочно са погасени двата големи кредита, които
Общината изтегли.