Dobrich News Добрич новини

Военни имоти обявени на търг

Три военни имота в област Добрич ще бъдат обявени за продажба
На заседание на Министерски съвет днес, 22 октомври, Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на 15 военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия и разреши те да бъдат продадени.
Имотите се намират в:
- кв. „Аспарухово", Варна - поземлен с площ 9311 кв. м, застроен с четири сгради, данъчна оценка 482 098,70 лв.;
- кв. „Аспарухово", Варна - поземлен с площ 1849 кв. м, застроен с една сграда, данъчна оценка 156 720,80 лв.;
- местността „Летището", Балчик - поземлен с площ 65 674 кв. м, застроен с 10 сгради, данъчна оценка 572 123,50 лв.;
- гр. Добрич - поземлен с площ 99 568 кв. м, застроен с 13 сгради, данъчна оценка 906 983,90 лв.;
- гр. Каварна - поземлен с площ 34 895 кв. м, застроен с пет сгради и бетонов водоем, данъчна оценка 191 383,40 лв.;

- гр. Стара Загора - поземлен с площ 25 935 кв. м, застроен с 10 сгради, данъчна оценка 1 013 803,80 лв.;
- гр. Стара Загора - поземлен с площ 35 823 кв. м, застроен с 26 сгради, данъчна оценка 1 877 496,70 лв.;
- местността „Селския връх" край с. Маломир, община „Тунджа" - поземлен с площ 56 112 кв. м, застроен с 22 сгради, данъчна оценка 114 149,40 лв.;
- гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна" - поземлен с площ 22 317 кв. м, застроен с 10 сгради, данъчна оценка 1 098 660,60 лв.;
- гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна" - поземлен с площ 1743 кв. м, данъчна оценка 9197,50 лв.;
- гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна" - поземлен с площ 28 155 кв. м, застроен с 11 сгради, данъчна оценка 277 005,70 лв.;
- гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна" - поземлен с площ 39 613 кв. м, застроен с четири сгради, данъчна оценка 234 593 лв.;
- землището на гр. Сливница - поземлен с площ 138 752 кв. м, застроен с пет сгради, данъчна оценка 736 891,40 лв.;
- землището на гр. Сливница - поземлен с площ 6859 кв. м, застроен с три сгради, данъчна оценка 57 310,40 лв.;
- гр. Хасково, ул. „Дунав" - поземлен с площ 12 110 кв. м, застроен с 19 сгради, данъчна оценка 1 267 083,30 лв.
Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имотите и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.
Правителството даде съгласието си да бъдат продадени и шест апартамента в Калофер, собственост на „Интендантско обслужване" ЕАД. Пет от жилищата ще бъдат продадени на наемателите им - дългогодишни работници и служители на държавното дружество, на цени, определени от лицензиран оценител, а шестото ще бъде предложено на търг по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие.
Ще бъдат продадени два имота на друго държавно дружество - „ТЕРЕМ" ЕАД. Това са едноетажна сграда с производствено и ремонтно предназначение и казарма, намиращи се в землището на варненското село Константиново. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне с дъщерното дружество „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД при начална цена, не по-ниско от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.