Dobrich News Добрич новини

Община град Добрич с нов проект за надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите

Община град Добрич сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Договорът с № М13-22-91 беше подписан на 18.08.2014 г. и е на стойност 135 230,68 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца.
Целите, които Община град Добрич си поставя с този проект, са:

Обща цел

Надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Специфични цели

Повишаване на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич чрез включване в надграждащи обучения.

Повишаване на ефективността и ефикасността на работа на служителите от Община град Добрич чрез подобряване на професионалната компетентност.

Дейностите, които ще се реализират, са:

Обучения в Института по публична администрация (ИПА).
Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите от ИПА).
Обучения, които не са включени в каталога на ИПА – екипна ефективност и ефективно лидерство.
Специализирани обучения - „Контрол и документиране на качеството на изпълнение на строителството“.
Дейности за информация и публичност.

С реализирането на проекта ще бъдат проведени обучения за 178 служители, като има дублиране на служители при участията в специализирани обучения с чуждоезикови такива, или с тренингите за екипна ефективност и лидерство. Изпълнителите, с изключение на обученията в ИПА, ще бъдат определени след провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

Проектът предвижда:

Обучение в Института за публична администрация - 90 експерта в 34 вида обучения от 9 тематични области.
Чуждоезиково обучение - 23 служители, разпределени в следните езикови курсове - английски език ниво А1 – 2, А2 – 8, В1 – 6; румънски език – 3; немски език – 4 служители.
Обучения за екипна ефективност – 50 служители от всички дирекции; ефективно лидерство – 6 представители от ръководния състав на общината.
Обучение за „Контрол и документиране на качеството на изпълнение на строителството“ - 9 експерти от дирекция УТИОС.

Планираните дейности надграждат, допълват и мултиплицират ефекта от реализирания вече проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич“ по ОПАК, който приключи на 08.05.2014 г.