Dobrich News Добрич новини

Телефони за сигнализиране за заболели животни "син език"

На основание Заповед № РД-11-1366/14.08.2014 г. на Директора на БАБХ, във връзка със разпространеното заболяване „син език” по едрите и дребни преживни животни /крави, телета, овце, кози и др./ на територията на съседни Общини, Община град Добрич уведомява гражданите живеещи в райони на територията на Общината, където е разрешено отглеждане на селскостопански животни и отглеждат такива, да сигнализират за заболели животни или трупове на животни на следните телефони:
за ОДБХ Добрич - д-р Р. Петров - официален ветеринарен лекар към Община град Добрич: 058 603 421; 0886 919 360

и за Община град Добрич – 058 604 573.