Dobrich News Добрич новини

Кметът на Добрич издаде заповед за осигуряване на пожарна безопасност

З А П О В Е Д№646

град Добрич 08. 07. .2014 година


На основание чл.44 ал.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление местна администрация и в изпълнение на Заповед № РкД-20-112/03.07.2014 година на Областния управител, във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щети от тяхН А Р Е Ж Д А М:1. Въвеждам денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през пожароопасния сезон за 2014 г. за периода 24.04.2014 г.- 30.10.2014 г. чрез Оперативен дежурен по ОбСС на телефонни постове 602 724, телефон /факс 605 624.

2. Органите на Държано горско стопанство и Районната служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” в град Добрич да засилят противопожарния контрол с цел недопускане на пожари в селскостопански и горски масиви.

3. Да се публикува до 15.07.2014 година на интернет страницата на общината за информация на населението от общината темата“ Поведение и действие при пожар“, с цел повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на възникнали пожари на територията на общината и прилежащите и територии.

4. При възникване на аварии или ремонт по водопроводната мрежа в райони близки до селскостопански и горски масиви ръководството на „В и К” ЕООД незабавно да уведомява РС „Пожарна безопасност и защита на населението” в град Добрич.

5. Директора на Държавно горско стопанство Добрич да извърши преглед относно оборудването на сформираната гасаческа група и актуализира състава и, в чийто състав влизат служители и работници от стопанството.

6. Ръководствата на земеделските кооперации, частни земеделски стопани и ползватели на земеделски земи находящи се на територията на Община град Добрич незабавно да извършат следното:

- да изготвят планове с конкретни мероприятия за пожарната безопасност при подготовката и провеждането на кампанията по прибирането на реколтата.

- да определят със заповед отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите.

- да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини.

- да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските машини, складове за зърно, зърносушилни и фуражни площадки с участието на представител на органите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ Добрич

- да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията.

- да осигурят разпределение на масивите на участъци не по-вече от 1000 дка с 10 м. противозащитна ивица или за ежедневна работа с 6 м. такава, като разпарцелирането да се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивици със ширина 10 метра.

- да разжънат, изнесат сламата и заорат ивици с ширина не по-малко от 6 метра покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около дерета, стълбове, мачтови трафопостове и др. съоръжения на въздушните електропроводи, а тези покрай оградите на газоразпределителните и катодни станции, кранови възли и съоръжения и магистрални газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции, ж.п.линиите и други противопожарни места и обекти най-малко на 10 метра.

- да осигурят трактор с четири корпусен плуг за всяка агрегатна група.

- да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.

- да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения.

- да осигурят ограждане на фуражните площадки и на сеновалите, изораване на ивици с ширина най-малко 5 метра от външната или вътрешна стена на оградата.

- да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средствата за гасене.

- ръководствата на фирми, Земеделски кооперации и други се задължават да предоставят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на РС ”Пожарна безопасност и защита на населението” в град Добрич, съгласно Закона за МВР.

7. Ръководството на Държавно горско стопанство да извърши следното:

- да разработи за изпълнение конкретни мероприятия по опазване на горския фонд на територията на Община град Добрич.

- да оборудва гасаческа група с необходимите технически и транспортни средства за бърза и адекватна реакция при възникване на пожари в горския фонд.

8. Ръководителите на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД Мрежови експлоатационен подрайон Добрич и “ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ” АД Регионален обслужващ център Добрич Силистра да извършат проверка на техническото състояние на електропроводите пресичащи житни, горски и паркови масиви и провеса на проводниците на територията на Община град Добрич и прилежащите и територии. Същите да създадат необходимата организация по прочистването на трасетата на линиите и охранителните зони пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина.

9. Началниците на ЖП гарите “Север“ и “Юг” да проведат необходимия инструктаж на работниците и служителите с цел недопускане на пожари и почистят сервитутите и ивиците покрай ЖП линиите и пътищата от тревиста растителност.

10. Фирми и организации, ползващи горския фонд за стопански и туристически цели да обезопасят просеките и обектите в горите в противопожарно отношение.

11. Насрочвам заседание на 10.07.2014 година от 15.00 часа в Малката заседателна зала на Община град Добрич под мое ръководство с Началника на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ Добрич, Зам. Кмета по „Устройство на територията“, Зам. Кмета по „Икономическо развитие и европейски фондове“ Директора на Държавно горско стопанство, Оперативна група от състава на общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и други длъжностни лица имащи отношение по пожарната безопасност в земеделския и горски фонд на общината.

12. Забранявам паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете, край пътни ивици и др. съгласно чл.6 ал.1 т.2 от Закона за опазване на земеделските земи ДВ бр.14/2000 г. и чл.12 от Наредба № NІ-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.

13. Забранявам паленето на огън и извършването на огневи работи в горския фонд на Община град Добрич и прилежащите и територии на разстояние 100 м. най-малко от тях, освен на определените за целта места от Държавно горско стопанство Добрич и РС „Пожарна безопасност и защита на населението” в град Добрич, обозначени със специални знаци и табели.

14. Забранявам устройване на лагери и къмпинги в горите, с изключение в случаите на издадени разрешение от Държавно горско стопанство Добрич и РС „Пожарна безопасност и защита на населението” в град Добрич

15. В срок до 15.07.2014 година, да се информира населението на Община град Добрич, във връзка за опасността от възникване на пожари в горския и земеделски фонд, чрез публикуването на заповедта на интернет страницата на общината и обявяването и в местните средства за масово осведомяване.

16. Актове за установяване на административни нарушения на територията на Община град Добрич и прилежащите и територии да се съставят от органите на РС “Пожарна безопасност и защита на населението” в град Добрич.Копие от настоящата ми заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община град Добрич и в един местен вестник.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Пламен Ганчев Зам. кмет на Община град Добрич.