Dobrich News Добрич новини

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район

На 26.06.2014 г. от 10.30 часа, в зала „България" на хотел „България" в Добрич ще се проведе съвместно заседание, председателствано от Областния управител Недко Марчев.
ПРОЕКТ НА ОБЩ ДНЕВЕН РЕД:
1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към РСР в СИР и приемане на дневния ред (докладва Председателят на Съвета)
2. Приемане проектa на Протокол от съвместното заседание на РСР и РКК в СИР, проведено на 08.04.2014 г. в гр.Добрич и представяне на информация за изпълнението на взетите решения, съгласно чл. 50, т. 5 от ППЗРР и чл. 16, ал. 3 от Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР (докладва Председателят на Съвета)
3. Представяне, обсъждане и приемане на Годишния доклад за 2013 г., свързан с изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на СИР 2011-2013 г., през 2013 г., съгласно чл.19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, вр. чл. 49. т. 6 от ППЗРР (докладва Секретарят на РСР СИР)
4. Представяне на актуалните показатели на произведената електрическа енергия от ВЕИ в Североизточен район за 2013 г. (докладва представител на АУЕР). Развитие и перспективи на обучението по ВЕИ в Техническия университет - Варна (докладва представител на Технически университет - Варна). Представяне на резултатите от проект на «Перпетум Мобиле БГ» ЕООД, свързан с изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса за нуждите на Курортен комплекс Албена АД (докладва представител на дружеството). Демонстрация на работещ макет на Браунов генератор, разработен от ученици от Професионалната гимназия по електротехника - Варна (докладват представители на ПГЕ-Варна).
Кафе-пауза
5. Представяне на информация, относно хода на изпълнение и финализиране на проекти по Оперативните програми 2007-2013 г. в Североизточен район, през първото шестмесечие на 2014 г. (докладват представителите на УО на Оперативните програми /ОП/ в Регионалния координационен комитет)
6. Представяне на актуална информация, относно етапа на разработване на Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (докладват представителите на съответните УО на програмите в РКК към РСР СИР)
7. Приемане проект на Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения, съгласно чл. 55, ал.1 от ППЗРР и чл.16, ал. 4 от ВПР на РКК към РСР СИР (докладва Председателят на РСР СИР)
8. Други
9. Закриване на заседанието