Dobrich News Добрич новини

Кметът на Добрич издаде заповед за отмяна на бедственото положение

З А П О В Е Д

№ 601

Добрич 25. 06. 2014 год.

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.51, ал.3 и ал.4 от Закона за защита при бедствия


З А П О В Я Д В А М:


1.Отменям бедственото положение обявено с моя заповед № 583/20.06.2014 година, считано от 10.00 часа на 25.06.2014 година, поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му.

2. Да продължат аварийно-възстановителните работи до пълното ликвидиране на последствията от наводнението, съгласно Заповед № 583#1/20.06.2014 г.Копие от заповедта да бъде изпратена на областния управител на Област Добрич и на министъра на вътрешните работи и бъде разгласена по всички средства за масово осведомяване на населението на територията на общината.Контрол по изпълнението на заповедта по отношение на т.2 от същата възлагам на арх. Пламен Ганчев – зам. кмет „Устройство на територията” на Община град Добрич.


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич