Dobrich News Добрич новини

Кметът на Добрич обяви бедствено положение

З А П О В Е Д
№ 583
град Добрич, 20.06.2014 година
На основание чл.44, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.49, ал.1 и ал.2, чл.65, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия и вследствие на падналия пороен дъжд през последното денонощие, достигащ до 100 л./кв.м са наводнени по поречието на р. „Добричка” и в ниските части на общината обществени сгради, и такива частна собственост в районите около автогарата, настилките на пътните платна на бул. „Русия” и прилежащите му зони.
За провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с цел ограничаване на въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение в Община град Добрич
Н А Р Е Ж Д А М:
1.ОБЯВЯВАМ “Бедствено положение” на цялата територия на Община град Добрич
2. Въвеждам в действие “ Общинския план за защита при бедствия в частта му „Действие при наводнение”
. 3. За овладяване на кризисното положение вследствие на наводнението да се има за изпълнение следното:
Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1 , т.10 от Закона за защита при бедствия назначен с моя Заповед № 26/13.01.2014 година да премине на непрекъснат режим на работа. 3.2. г-н Иван Смоков-секретар на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.8.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия да създаде необходимата организация за взаимодействие с областния щаб и да изготви мотивирано искане за привличане на сили и средства на единната спасителна система, чрез Оперативния дежурен на Оперативен център на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението“ Добрич – МВР, тъй както и професионални екипи, като следи за ефективна им работа, с цел ограничаване на последствията и ликвидиране на щетите от бедствието. 3.3. арх. Пламен Ганчев – Зам. кмет “Устройство на територията” да извърши следното: - да организира сформиране на екипи от състава на общинската администрация, за разузнаване на обстановката в районите на бедствието; - да създаде ред за подаване своевременна информация за обстановката с цел изясняване на общата картина за размера на бедствието и нанесените щети по сграден фонд, инфраструктура и околна среда. 3.4. инж. Пл. Петров - Началник на РС ”Пожарна безопасност и защита на населението” да организира срочно отводняване на наводнените избени помещения и домове на граждани с наличните сили и средства, като при нужда да се привличат допълнително екипи от структурни звена на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР- група „Аварийно спасителна дейност” и от други незасегнати общини. 3.5. Главен инспектор Петър Петров – Началник на І-во Районно управление ”Полиция” на МВР да организира: - охраната и обществения ред на територията на засегнатите райони от наводнението за предотвратяване на мародерства и други прояви от подобен характер. - да координира взаимодействието с органите на сектор КАТ „Пътна полиция” за регулиране на движението в градска част и входно-изходните кръстовищата на общината; - да преустанови преминаването на МПС през всички участъци на бул. „Русия“ - да осигури приоритетно съдействие на екипите от състава на Единната спасителна система при изпълнение на поставените им задачи (спасяване на бедстващи хора, осигуряване на проходи, изолиране на райони). 3.6. г-жа Камелия Койчева – заместник кмет “Хуманитарни дейности” да организира евакуирането на засегнатите от наводнението хора и да им осигури настаняването им в организирания пункт за настаняване в спортен комплекс „Простор“- зала „Добротица”. 3.7. Прекратявам учебния процес, посещението в детските заведения свеждам до минимум – до нормализиране на обстановката. 3.8. г-н Георги Иванов– управител на фирма А.С.А. „България” да организира разчистването на основните булеварди и улици от наноси и др. материали, осигуряващи транспортни връзки между засегнатите квартали и райони, Центъра за спешна медицинска помощ и ОУ “ПБЗН”Добрич - МВР след оттеглянето на водите. 3.9. г-жа Надежда Петкова – Зам. Кмет „Икономическо развитие и европейски фондове” съвместно с г-жа Весела Панчева – Секретар на Общинския съвет на БЧК да организират осигуряването на пострадалото население с дрехи, завивки, топла харна и напитки. 3.10. г-н Енчо Никифоров - Началник район град Добрич при „ВиК” ЕООД Добрич – да организира възстановяване на водоподаването в районите на възникналите аварии и извърши проверка изправността на канализационните шахти. 3.11. инж. Милко Йорданов - Отговорник на „Мрежови измервателен район Добрич“ при „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД -Регионален обслужващ център Добрич – Силистра да организира поетапното възстановяване на електрозахранването в засегнатите от наводнението райони.. Включването на мрежите да се извърши след съгласуване с общинския Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1 , т.10 от Закона за защита при бедствия. 3.12. д-р Огнян Господинов, директор на Центъра за спешна медицинска помощ да осигури необходимия брой линейки в районите на бедствието с цел оказване на първа медицинска помощ на пострадали граждани. 3.13. Зам. Изп. Директор на „МБАЛ-Добрич“ АД и управителите на „ДКЦ-1 Добрич“ ООД и „ДКЦ-2 Добрич“ ЕООД да приведат в готовност наличните медицински екипи и леглова база за оказване на специализирана медицинска помощ и настаняване на пострадалите. 3.14. Органите на Регионалната здравна инспекция Добрич да упражнят непрекъснат действен контрол във връзка с влошената хигиенно-епидемиологична обстановка в поразените райони на Общината. 3.15. г-н Румен Русев - Секретар на Община град Добрич и говорител на общинския щаб да извърши следното: - да информира периодично медиите за хода на спасителните и аварийно възстановителните работи; - да информира населението от общината за хода на аварийно възстановителните работи и ги призове да спазват въведените ограничителни мерки; 3.16. д-р Радостин Петков – Официален ветеринарен лекар за Община град Добрич в отдел „Здравеопазване на животните” при Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич да организира събирането, извозването и загробването на удавените животни и/или предаването им на екарисаж. 3.17. Цялостната работа по всички работни участъци по дейността на екипите на Единната спасителна система, участващи в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, осигуряването на необходимите материали, имущества и ГСМ да се проконтролира от Зам. кметовете на Общината г-н Ив. Колев и арх. Пл. Ганчев. 3.18. Зам. Кметът по “Финанси и общинска собственост” в Общината г-н Иван Колев да изготви разчет за необходимите финансовите средства за ликвидиране на последствията от наводнението. 3.19. Ликвидирането на последствията от наводнението в обектите от Националното стопанство да се извърши със собствени сили и средства на фирмите. 4. Длъжностните лица, определени за прилагането на предприетите мерки да ми докладват за хода на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи през 2 часа. Същата информация да се предоставя и на областния управител, Оперативния център на ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР и на средствата за масово осведомяване за сведение на населението от общината. 5.Въвеждам временни ограничения:
5.1. Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението;
5.2. При отказ на доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане / евакуиране/на същите от екипи на полицията и екипите от ЕСС. Същите да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради.
6. Информиране на населението, чрез медиите за хода на спасителните и неотложни аварийно - възстановителни работи да се дава от Секретаря на общината и говорител на щаба г-н Румен Русев след съгласуване с мен.
7. Начало на въвеждане на бедственото положение – 06.00 часа на 20.06.2014 год.
8. Срок на действие на бедственото положение до ликвидиране на последствията от наводнението.
Донесения да се правят за:
1. Въвеждането на допълнително сили и средства
2. За хода на спасителните работи и нарастване на обстановката, на всеки два часа и ежедневно до 17.00 часа в Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2, чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия при Община град Добрич 3. При възникване на екстремни ситуации да се докладва незабавно.
Възстановяването на направените непредвидени разходи по провеждането спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на включените чрез Оперативния център на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР да става по изискванията на Раздел ІІ от Правилника за организация и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, а за неотложни възстановителни работи за трайно увреждане на имоти общинска собственост, които са засегнати от наводнението и са в състояние, което застрашава живота и здравето на населението, имуществото или околната среда установено след обследване на реда на Наредба №5/28.12.2006г.-Раздел ІІІ от правилника. За предоставяне на възстановителна помощ на физически лица за подпомагане и възстановяване на жилищата им засегнати от бедствие да става по изискванията на Раздел ІV- „Предоставяне на възстановителна помощ” от горе цитирания правилник
Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия за сведение и изпълнение. Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничителни мерки да се разгласят чрез местните средства за масово осведомяване.
Копие от настоящата ми заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на Област Добрич и на Министъра на вътрешните работи за сведение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично аз.
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич