Breaking News

3 на 100 безработица в Добричка област

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

6519 безработни в област Добрич са постъпили на работа през деветте месеца на 2021г.

През периода януари-септември 2021 г. на работа в област Добрич са постъпили 6519 безработни лица. Само през септември 2021 г. в заетост са включени 571 безработни лица. Близо 87% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. Продължиха действията на трудовите посредници за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. 74 младежи на възраст до 29г. са започнали работа през месеца. През септември 2021 г. на работа са устроени и 40 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 479 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 446 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (116). Следват образованието (100), търговията (65), държавното управление (55) и др. По програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 33 работни места.

ДБТ - Добрич

От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 2691
лица. В края на месец септември 2021 г. те са 2727, с 57 по-малко от предходния месец.
Равнището на безработица в Добричка област се установява на 3,4%1. В сравнение със септември 2020г. броят на регистрираните безработни намалява с 1871 лица, а равнището на безработица е с 2,4 процентни пункта по-ниско.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през септември 2021 г. е 861, при 876 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 1,9%, с 0,1 процентни пункта по-ниско от август 2021 г. В сравнение със септември 2020 г. също се отчита спад с 2,2 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 961 лица на регистрираните безработни.

Започна нов прием на документи по мярката 60/40

От 12 октомври 2021 г. Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал през периода августдекември 2021 г. Тази възможност се предоставя с Постановление на МС 322 от 07.10.2021 г., изменящо вече добре познатото Постановление 151/2020 г., което чрез нов дизайн надгражда стартиралата още през месец март миналата година антикризисна мярка за подкрепа на заетостта.

Редът и условията за получаване на подкрепа през периода августдекември 2021 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа за новия етап също се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Както и преди, финансова подкрепа в размер на 50% ще продължи да се предоставя за работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 август 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се определя на база осигурителния му доход за месец юли 2021 г.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за подкрепа за месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месец октомври т.г., а за работилите през октомври 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. На този етап ПМС 322/2021 г. регламентира кандидатстването за месец ноември да бъде възможно до 10 декември 2021 г. Постановлението предвижда възможност и за промяна в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, който понастоящем е 31 декември 2021 г. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за два или повече месеци от периода августдекември, могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за съответните месеци, в които отговарят на условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 322/07.10.2021 г.

И при този етап на мярката 60/40 заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават в ДирекцияБюро по труда, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда, при задължително и стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрикатаФинансови стимули за запазване на заетостта вече са публикувани материали с информация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него и други помощни материали.

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна

Dobruja.com